Spotkanie władz PKA i NEAA.

W dniach 25 – 26 listopada 2014 r. Władze Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęły przedstawicieli Bułgarskiej Komisji Akredytacyjnej NEAA (National Evaluation and Accreditation Agency of Republic of Bulgaria).  Spotkanie poświęcone było wymianie  informacji na temat kierunków rozwoju obu agencji, a także przedsięwzięć dotyczących realizacji postanowień zawartej we  wrześniu umowy o współpracy.

NEAA jest odpowiednikiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, tj. ustawowo powołanym organem, którego zadania obejmują ocenę i monitorowanie jakości kształcenia prowadzonego przez uczelnie wyższe w Bułgarii oraz wspieranie tych instytucji w działaniach doskonalących. Podobnie jak PKA, NEAA również dokonuje zarówno ocen programowych (tj. na poszczególnych kierunkach studiów), jak i ocen instytucjonalnych. W tym drugim jednak przypadku dokonywana jest ocena całej uczelni, a nie jej poszczególnych jednostek organizacyjnych (np. wydziałów).

W trakcie kilkugodzinnej dyskusji w siedzibie Komisji wymieniano się uwagami na temat rozwiązań przyjętych (i projektowanych) w polskim i bułgarskim systemie  akredytacyjnym, w tym odmiennej roli oceny instytucjonalnej (w Bułgarii ma ona charakter podstawowy, w Polsce – sama w sobie jest swego rodzaju wyróżnieniem), zasobów ludzkich pozostających w dyspozycji agencji, wewnętrznej organizacji instytucji, a także doświadczeń związanych z angażowaniem w akredytację pracodawców i ekspertów międzynarodowych.

Zapis fotograficzny dyskusji prezentujemy poniżej. Autorem zdjęć jest Krzysztof Wojciewski.