Komunikat PKA w sprawie konsultacji dotyczących kryteriów i Statutu.

Polska Komisja Akredytacyjna zakończyła proces konsultacji poprzedzających określenie szczegółowych kryteriów oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej w związku ze zmianami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Opracowując projekt kryteriów uwzględniono dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją procesu oceny oraz uwagi uczelni w tym zakresie, zgłaszane w toku dotychczas przeprowadzonych ocen, jak również standardy obowiązujące w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Projekty kryteriów zostały przekazane Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i pozostałym Konferencjom Rektorów, funkcjonującym w polskim systemie szkolnictwa wyższego,  Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów,  Krajowej Radzie Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, Radzie Konsultacyjnej PKA, w skład której wchodzą przedstawiciele związków pracodawców oraz  eksperci międzynarodowi, Parlamentowi Studentów RP, Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz  Rzecznikowi Praw Absolwenta.

 

 

Ponadto  projekty te zostały umieszczone na stronie internetowej Komisji, co   umożliwiło uczestniczenie w procesie konsultacji całemu środowisku akademickiemu i wszystkim zainteresowanym jakością kształcenia w szkołach wyższych.

Komisja wnikliwie rozważyła wszystkie przedstawione uwagi, uwzględniając znaczącą część tych, które miały charakter konstruktywnych propozycji lub w jednoznaczny sposób definiowały intencje ich autorów. Nie mogły zostać wykorzystane te z uwag, które  pozostawały w sprzeczności z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, lub – zgłoszone przez różne gremia – były wzajemnie sprzeczne. Nie uwzględniono także opinii będących jedynie ogólnymi rozważaniami, niekonkretyzującymi jednoznacznego stanowiska w danej kwestii.

Uwagom dotyczącym kryteriów towarzyszyły również komentarze i pytania będące dla Komisji ważną wskazówką dotyczącą zagadnień, które powinny zostać omówione w planowanej publikacji zawierającej wyjaśnienia odnoszące się  do wyżej wspomnianych kryteriów, a także uwzględnione w stosowanych  procedurach. Zostaną one wykorzystane w trakcie przygotowywania opracowania, które, jak się okazało podczas  konsultacji, jest oczekiwane przez środowisko akademickie.

Z satysfakcją  należy odnotować, iż żaden opiniodawca nie kwestionował zasadności propozycji przedstawionych w projekcie, a kilku oceniło je bardzo pozytywnie.

Komisja wyraża podziękowanie wszystkim, którzy zechcieli wziąć aktywny udział w trudnym procesie doskonalenia stosowanych przez nią kryteriów ocen i dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa.