Relacja z posiedzenia plenarnego PKA.

11 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej, którego program podporządkowany został konsekwencjom wynikającym z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz realizacji zaleceń sformułowanych przez niezależnych ekspertów w toku zewnętrznej oceny działalności Komisji.

Spotkanie otworzył Przewodniczący PKA dr hab. Marek Rocki przedstawiając zebranym przekrojowe sprawozdanie z działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej w bieżącej kadencji oraz przypominając kluczowe dla tej instytucji wydarzenia mijającego roku. Drugą część spotkania poprowadziła prof. dr hab. Danuta Strahl, która zreferowała proces konsultacji nowych kryteriów dokonywania ocen programowych i instytucjonalnych z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz omówiła kluczowe zmiany w przygotowanych dokumentach. Wystąpienie wiceprzewodniczącej Komisji uzupełnił Sekretarz Komisji dr hab. Józef Rogowski graficzną ilustracją procesu ewaluacji spełnienia kryteriów warunkujących przyznanie poszczególnych ocen.

Zwieńczeniem pierwszej części spotkania było zaprezentowanie przez dra hab. Marka Rockiego proponowanych zmian Statutu Komisji, jej zrewidowanej Misji i deklaracji Polityki Jakości oraz poddanie tych dokumentów pod głosowanie członków PKA.

W programie posiedzenia plenarnego nie zabrakło także miejsca na wystąpienia zaproszonych gości – prelekcję na temat krytycznych elementów potwierdzania i uznawania w szkołach wyższych efektów uczenia zdobytych poza edukacją formalną przedstawiła prof. dr hab. Grażyna Prawelska – Skrzypek, a kluczowe zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym omówił Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Andrzej Kurkiewicz.