Spotkanie ekspertów ds. jakości PKA.

W dniu 27 kwietnia br. odbędzie się kolejne w cyklu spotkań ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej zapoczątkowanym w roku 2013. Tym razem planowane jest połączenie posiedzenia z udziałem w seminarium zatytułowanym „Institutional audit / review / accreditation” organizowanym w ramach tzw. Drugiej Grupy Roboczej (Working Group 2) European Consortium for Accreditation.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną informacje na temat zasad prowadzenia oceny instytucjonalnej przez europejskie agencje akredytacyjne z uwzględnieniem reguł dotyczących oceny wewnętrznych systemów zapewniania jakości.

Working Group 2 to działająca w strukturze ECA grupa robocza zajmująca się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z internacjonalizacją w obszarze zapewniania jakości, w tym m. in. procedurami związanymi z przyznwaniem Certificate for Quality in Internationalisation.