Przedstawiciele PKA spotkali się z delegacją z Azerbejdżanu.

W dniu 10 lipca 2015 r. przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej uczestniczyli w zorganizowanym w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkaniu z delegacją z Azerbejdżanu, związanym z planowanymi w tym kraju reformami szkolnictwa wyższego.

Dyskusja ogniskowała się na kluczowych zagadnieniach dotyczących procesu akredytacji, począwszy od formalnej niezależności agencji akredytacyjnej, przez zasady jej finansowania, rozróżnienie ewaluacji instytucjonalnej od programowej i konsekwencjach tego podziału, na szczegółowych kryteriach dokonywania ocen skończywszy.

Wiele uwagi poświęcono związkom pomiędzy uczelniami a otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz stosowanym przez PKA metodom ewaluacji współpracy pomiędzy tymi sektorami, w tym udziałowi w zespołach oceniających ekspertów reprezentujących pracodawców.

Szeroko dyskutowano także sposób podejścia do oceny bazy dydaktycznej (m. in. metodach ewaluacji jej adekwatności w stosunku do liczby studentów, ale również dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych) czy oceny kadry dydaktycznej i jej zaangażowania w proces kształcenia (w tym różnice w wymiarze pensum dydaktycznego i zasadach jego obliczania).

Duże zainteresowanie wzbudziły także doświadczenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej związane z oceną umiędzynarodowienia kształcenia oraz wykorzystaniem w zespołach oceniających ekspertów międzynarodowych.

Członkowie delegacji z Azerbejdżanu byli również bardzo zainteresowani konsekwencjami przyznania przez Polską Komisję Akredytacyjną poszczególnych ocen, w trakcie dyskusji zostały więc przedstawione informacje dotyczące czasu, na jaki przyznawane są poszczególne oceny i następstw uzyskania oceny wyróżniającej, pozytywnej, warunkowej oraz negatywnej.