PKA w liczbach – sprawozdanie z działalności w 2014 r.

Sprawodzanie z działalności PKA - prof. Rockibył to rok wyjątkowej wagi dla działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W minionym roku Komisja ponownie otrzymała od European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) potwierdzenie, że pracuje wedle standardów europejskich, a więc że spełnia wymagania określone przez Europejskie Standardy i Wskazówki (ESG) dotyczące Zapewniania Jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Działalność PKA uwiarygadnia także kolejny (pierwszy raz nastąpiło to w 2009) wpis do prestiżowego rejestru europejskich agencji akredytacyjnych EQAR. Co więcej, w końcu minionego roku National Committe on Foreign Medical Education and Acreditation (NCFMEA) potwierdził pozytywną ocenę działania PKA w zakresie kierunków lekarskich oraz zgodność procedur stosowanych w tym zakresie przez PKA z procedurami wykorzystywanymi w USA. Dzięki tej ocenie obywatele USA mogą studiować w polskich uczelniach na kierunkach lekarskich korzystając z programu stypendialnego William D. Ford Federal Direct Loanpisze dr hab. Marek Rocki, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej we wstępie do najnowszego sprawozdania z działalności Komisji.

W 2014 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwały w sprawie 45 ocen instytucjonalnych, 358 ocen programowych oraz 348 wniosków (przy czym tylko dwukrotnie wnioskowano o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia w nowo tworzonych uczelniach), a zatem natężenie prac pozostało na podobnym poziomie, jak w roku poprzednim.

Ważną składową ogólnej oceny działalności PKA jest działalność Zespołu ds. Etyki. Malejąca liczba zgłaszanych do niego spraw (w roku 2014 tylko jedna) świadczy o sukcesach Komisji w budowaniu wolnej od wszelkich nieprawidłowości formuły pracy. Taką opinię potwierdza także ocena wystawiona PKA w prowadzonej nieprzerwanie od 2008 r. procedurze ankietyzacji. Noty bardzo dobre i dobre („4” i „5” w przyjętej pięciostopniowej skali) stanowiły przeszło 95% wszystkich ocen!

Przypominamy, że ocenione kierunki studiów, w tym uchwały i raporty zespołów wizytujących można znaleźć w naszej bazie ocen. Zachęcamy także do lektury najnowszej publikacji Komisji.

[blockquote author=”dr hab. Marek Rocki” link=”https://pka.edu.pl/wp-content/uploads/2015/08/PKA_spraw_2015.pdf” link_title=”Sprawozdanie z działalności PKA” target=””]Przedstawiając kolejne sprawozdanie z prac Komisji mamy nadzieję, że zgromadzone w tym opracowaniu informacje upewnią naszych interesariuszy, iż PKA dba o rzetelność i profesjonalizm ocen jakości kształcenia, a także o wymiar etyczny swoich działań.[/blockquote]