Wyniki ankietyzacji PKA w III kwartale 2015 r.

Wszystkie przekazane w trzecim kwartale br. do Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej kwestionariusze ankietowe – 12 w lipcu, 5 w sierpniu oraz 3 we wrześniu – dotyczyły procedury oceny programowej. Odpowiadając na pytania zamknięte respondenci ani razu nie sięgnęli po odpowiedzi negatywne, a odpowiedzi neutralne wybrano jedynie trzykrotnie:Wyniki ankietyzacji PKA - III kw. 2015 r.Wśród informacji przekazanych w komentarzach na uwagę zwraca bardzo wysoka ocena profesjonalizmu członków i ekspertów PKA (80% wskazań!). Także stosowane przez Komisję kryteria dokonywania ocen (stanowiące załączniki do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej) w większości przypadków oceniane są pozytywnie – 13 spośród 20 ankietowanych oceniało je pozytywnie bądź nie formułowało żadnych uwag krytycznych.

Szczegółowa analiza ankiet wypełnionych w trzecim kwartale br., a także informacja o wynikach tak prowadzonej zewnętrznej oceny pracy PKA w poprzednich okresach sprawozdawczych, dostępna jest panelu informacyjnym Systemu Zarządzania Jakością PKA integrującym wszystkie związane z systemem dane (w tym Politykę Jakości, Księgę Jakości, procedury).