Przedstawiciele PKA wezmą udział w warsztatach organizowanych przez ENQA.

W dniach 10 – 11 grudnia br. przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej wezmą udział w organizowanych przez European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) warsztatach na temat zapewniania jakości w e-learningu („ENQA Workshop on QA and E-Learning Seminar”).

E-learning

Spotkanie jest odpowiedzią na coraz bardziej widoczny w Europie trend wykorzystywania metod i technik kształcenia na odległość oraz związane z rozwojem technologii nowe możliwości, ale także nowe wyzwania i ryzyka.

Wpływ technologii informatycznych na jakość kształcenia jest trudny do zmierzenia, a adekwatność tradycyjnych kryteriów i mierników w przypadku programów prowadzonych w całości lub części jako e-learning może wymagać pewnej refleksji. Stąd podstawowymi celami seminarium ENQA będzie:

  • rozpoczęcie w ramach ENQA dyskusji na temat zapewniania jakości kształcenia prowadzonego na odległość;
  • przedstawienie dobrych praktyk;
  • zmotywowanie agencji zapewniania jakości do refleksji na temat podejścia do e-learningu, z uwzględnieniem konsekwencji transgranicznego charakteru takiego kształcenia.