Władze PKA wzięły udział w posiedzeniu RGNiSW.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks oraz Sekretarz Komisji dr hab. Maria Próchnicka wzięli udział w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odbyło się w dniu 14 stycznia br.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego współdziała m. in. z właściwymi ministrami w zakresie polityki państwa w obszarze szkolnictwa wyższego, a także polityki naukowej i innowacyjności, w tym w szczególności wyraża z własnej inicjatywy opinie w sprawach dotyczących kultury, oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego, sporządzania opinie w sprawach przedstawionych przez właściwych ministrów oraz inne organy władzy i administracji publicznej, opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego, a także odpowiednich porozumień międzynarodowych.

RGNiSW wyraża także opinie na temat standardów kształcenia dla kierunków studiów wymienionych w art. 9b i 9c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

[blockquote author=”” link=”” link_title=”” target=””]Art. 9b
1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, standardy kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa, uwzględniając wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza, lekarza-dentysty, farmaceuty, pielęgniarki i położnej, określone w przepisach Unii Europejskiej.
1a.Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, standardy kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna, uwzględniając wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.
2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, standardy kształcenia dla kierunków studiów weterynarii oraz architektury, uwzględniając wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz architekta, określone w przepisach Unii Europejskiej.

Art. 9c
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze wymagania rynku pracy, standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uwzględniając:
1) efekty kształcenia w zakresie:
a) wiedzy merytorycznej i metodycznej,
b) wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, w tym w zakresie wychowania, z uwzględnieniem przygotowania do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
c) przygotowania w zakresie stosowania technologii informacyjnej,
d) poziomu znajomości języka obcego;
2) czas trwania studiów oraz studiów podyplomowych, wymiar i sposób organizacji praktyk.[/blockquote]

RGNiSW przedstawia ponadto ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego propozycje dotyczące wzorcowych opisów efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów, z uwzględnieniem poziomu i profilu kształcenia, przypisanych do odpowiednich obszarów kształcenia