Posiedzenie plenarne PKA.

logo_jasniejszeW dniach 18 – 19 lutego br. w Warszawie odbędzie się posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Zgodnie ze Statutem PKA, podczas posiedzeń plenarnych Komisja może uchwalić bądź zmienić statut, misję, strategię oraz politykę jakości, a także obowiązujący członków, ekspertów PKA i pracowników Biura Kodeks Etyki.

Zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom plenarnym należy do prerogatyw Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej (z wyjątkiem pierwszego spotkania członków w rozpoczynającej się kadencji – takie posiedzenie, zgodnie z par. 2 ust. 5 obowiązującego Statutu Komisji, zwoływane jest przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego).

W trakcie pierwszego w danej kadencji posiedzenia plenarnego wybierany jest pięcioosobowy Zespół ds. Etyki, a na wniosek Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej wybieranych jest również nie więcej niż dwóch wiceprzewodniczących.