Działalność PKA w latach 2012 – 2015.

okladka_pkaPrzedstawiamy Państwu kolejną z serii corocznych publikacji podsumowujących działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Tym razem obejmuje ona lata 2012 – 2015, a zatem czwartą kadencję PKA.

We wstępie do analizy prof. dr hab. Danuta Strahl, wiceprzewodnicząca Komisji w kadencji 2012 – 2015, zwróciła uwagę, że aktywność PKA podporządkowana była powinnościom wynikającym ze strategii i misji. Te natomiast ukierunkowane były przede wszystkim na rozwijanie dialogu z uczelniami, wspieranie procesów doskonalenia jakości kształcenia oraz budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia. Nie było to zadanie łatwe:

[blockquote author=”prof. dr hab. Danuta Strahl” link=”” link_title=”” target=””]Przedstawiając sprawozdanie z działalności PKA w IV kadencji odnosimy się także do zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Komisji, jakimi były dwukrotne zmiany systemu prawnego dotyczącego szkolnictwa wyższego oraz coraz wyraźniej występujące czynniki demograficzne. IV kadencja przyniosła więc wiele poważnych wyzwań, z którymi Komisja, odpowiedzialnie i – mamy nadzieję – skutecznie, zmierzyła się przyczyniając się do doskonalenia jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych.[/blockquote]

Zapraszamy do lektury!