Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie charakterystyk drugiego stopnia poziomów 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie charakterystyk drugiego stopnia poziomów 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4. Projekt stanowi stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

W załączniku do rozporządzenia zawarto opis charakterystyk poziomów 6 – 8 (odpowiednio: studia I stopnia, studia II stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia doktoranckie) Polskiej Ramy Kwalifikacji odnoszących się do efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich obszarów kształcenia. Dla poziomów 6 i 7 ogólne opisy zostały ponadto uszczegółowione i uporządkowane dla poszczególnych obszarów kształcenia.
Charakterystyki odnoszące się do inżynierskich studiów pierwszego stopnia zawarte zostały w części trzeciej załącznika.

Polska Rama Kwalifikacji porządkuje oraz ułatwia porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. Podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji składa się z 8 poziomów (od szkolnictwa podstawowego do studiów doktoranckich), dla których określono odpowiednie wymagania dotyczące efektów uczenia się i opisano je w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.