Przedstawiciele PKA wezmą udział w spotkaniu z panelem ekspertów realizujących Policy Support Facility w Polsce.

Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, oraz Zastępca Dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Izabela Kwiatkowska-Sujka, w czwartek 9 marca 2017 r. wezmą udział w spotkaniu z panelem ekspertów realizujących Policy Support Facility (PSF) w Polsce.

Policy Support Facility jest instrumentem służącym wspieraniu krajów europejskich w dziele projektowania i wdrażania reform mających na celu poprawę funkcjonowania systemu badań naukowych i innowacji, a także reform z obszaru szkolnictwa wyższego. Policy Support Facility zapewnia usługi doradcze ze strony ekspertów mających międzynarodowe doświadczenie. Jedną z form takich usług są wzajemne oceny krajowych systemów badań i innowacji (peer reviews).

W czasie spotkania poruszone zostaną następujące kwestie:

 • zmiany strukturalne w systemie szkolnictwa wyższego,
 • relacje sektora szkolnictwa wyższego z pozostałymi aktorami systemu innowacji (instytuty badawcze, PAN, przedsiębiorcy) – modele i rekomendacje dot. funkcjonowania zreformowanych sektorów,
 • umiędzynarodowienie sektora nauki i szkolnictwa wyższego – kierunki zmian, kluczowe obszary,
 • modele ewaluacji efektów funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki (sektor publiczny i prywatny),
 • konsolidacja vs. likwidacja szkół wyższych (np. w kontekście zmian demograficznych). System zachęt do konsolidacji vs. wprowadzenie regulacji prawnych wymuszających konsolidację,
 • kierunki ewolucji  ścieżek zawodowych pracowników sektora nauki i szkolnictwa wyższego,
 • finansowanie proinnowacyjnej działalności szkolnictwa wyższego (finansowanie grantowe vs. statutowe). Metodologia finansowania poszczególnych typów uczelni, w tym sposoby kontraktowania zadań w jednostkach naukowych i szkołach wyższych,
 • uczelnia badawcza vs. wyższa szkoła zawodowa – wsparcie wyboru ścieżki kształcenia dla młodzieży,
 • komercjalizacja wyników prac B+R – kwestie prawne i finansowe (np. model własności intelektualnej, doktoraty wdrożeniowe, efektywność funkcjonowania CTT i spółek celowych, działanie komercyjnych wehikułów finansowych, np. Bridge Alfa, Bridge VC, miejsce komercjalizacji w celach jednostek naukowych i szkół wyższych),
 • rola władz regionalnych w kształtowaniu systemu szkół wyższych na terenie regionu.
 • perspektywa post 2020 – rekomendacje dla PL.