Oceny PKA a efekty kształcenia według KRK i efekty wzorcowe.

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Polskiej Komisji Akredytacyjnej uprzejmie wyjaśniamy, iż zgodnie z treścią art. 9 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) brzmiącym:

[divider height=”30″ line=”1″]

Art.  9.
1. Programy kształcenia i zawarte w nich opisy efektów kształcenia, określone przez senaty uczelni dla kierunków studiów utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zgodne z:
  1) Krajowymi Ramami Kwalifikacji określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1,
  2) wzorcowymi efektami kształcenia określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1
– pozostają w mocy

2. Do zmiany programów kształcenia i opisów efektów kształcenia, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy obowiązujące w dniu dokonywania tej zmiany.

[divider height=”30″ line=”1″]

programy kształcenia utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa powyżej,  oraz zawarte w nich opisy efektów kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji i wzorcowymi efektami kształcenia pozostają w mocy.

Powyższa informacja została zawarta także w opisie szczegółowych kryteriów oceny programowej PKA ze wskazówkami (str. 2) udostępnionych na stronie internetowej Komisji w lutym br.