Przegląd zewnętrzny działalności PKA w 2018 roku – ENQA/EQAR

Przepis § 1 ust. 4 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej stanowi, iż działalność Komisji, nie rzadziej niż co 5 lat, podlega zewnętrznemu przeglądowi, zgodnie z zasadami funkcjonowania agencji akredytacyjnych w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Polska Komisja Akredytacyjna zarówno w 2008 r. jak i odpowiednio w 2013 r. została poddana ocenie zewnętrznej przez międzynarodowy panel ekspertów. Celem strategicznym było uzyskanie/odnowienie statusu pełnego członka ENQA oraz wpisu do rejestru agencji akredytacyjnych EQAR.  W wyniku przeglądu zewnętrznego od początku 2009 r. PKA utrzymuje status pełnego członka ENQA oraz jest zarejestrowana w EQAR.

Podobnie jak w latach ubiegłych celem trzeciego przeglądu zewnętrznego działań Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2018 r. jest potwierdzenie pełnego członkostwa w ENQA poprzez określenie stopnia spełniania europejskich standardów i wskazówek dla zapewniania jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, określonych w części 2 i 3, jak również spełniania przez agencję ekwiwalentnych standardów EQAR prowadzących do odnowienia wpisu w Rejestrze.

Obowiązujące w ramach szkolnictwa wyższego regulacje prawne ulegały wielokrotnym zmianom. Dynamika zmian, szczególnie prawnych, powodowała konieczność dostosowywania się Polskiej Komisji Akredytacyjnej do nowych potrzeb otoczenia. Mając powyższe na uwadze, w raporcie samooceny dokonano prezentacji roli jaką pełni PKA w systemie szkolnictwa wyższego po kolejno wprowadzonych zmianach przepisami nowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Stworzeniu nowych uwarunkowań prawnych w których obecnie funkcjonuje Komisja, towarzyszyło pojawienie się nowych wyzwań w działalności tej instytucji. Polska Komisja Akredytacyjna dołożyła wszelkich starań, aby nowe podejście do procesu akredytacji obejmującego w tej chwili tylko jedną ścieżkę akredytacyjną, tj. ocenę programową znalazło zrozumienie wśród wszystkich interesariuszy.

W ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej przegląd zewnętrzny sprzyja zwiększeniu skuteczności wewnętrznego systemu zarządzania jakością, bowiem zewnętrzna ocena pozwala na zidentyfikowanie niedostrzegalnych przez Komisję słabości oraz wskazanie kierunków rozwoju Komisji, także w kontekście profesjonalizacji agencji akredytacyjnych funkcjonujących w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Ze względu na fakt, że samoocena jest z natury analizą subiektywną, PKA zadbała o jej obiektywizację poprzez skonfrontowanie ze sobą rożnych punktów widzenia. W tym celu włączono w proces samooceny przedstawicieli różnorodnych środowisk, zarówno osoby reprezentujące rożne organy bądź zespoły działające w PKA, jak i współpracujących z Komisją ekspertów (studentów, pracodawców). Włączenie dużej liczby osób w proces konsultowania raportu samooceny było niezwykle ważne. Projekt raportu samooceny był przedmiotem konsultacji wewnętrznych PKA (Prezydium, zespoły obszarowe, Zespół Odwoławczy, Zespół ds. Etyki, Biuro PKA, eksperci) oraz zewnętrznych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Krajowa Izba Gospodarcza, Parlament Studentów RP). Ostateczna wersja raportu samooceny wraz z załącznikami została zatwierdzona na posiedzeniu plenarnym Komisji w dniu 22 lutego 2018 r., a następnie przesłana do instytucji koordynującej proces przeglądu zewnętrznego ENQA.