Działalność PKA oceniona przez Najwyższą Izbę Kontroli

W dniu 4 października 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała informację o wynikach kontroli pn. „System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych”. W ramach wspomnianej kontroli  ocenie została poddana m.in. działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zgodnie z oceną cząstkową sformułowaną na str. 17 wystąpienia pokontrolnego:
„Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia aktywność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obszarze doskonalenia jakości kształcenia w szkołach wyższych. Komisja współpracowała z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami dokonującymi ocen jakości kształcenia i akredytacji w wybranych obszarach kształcenia studentów. Dokonywała w ramach oceny programowej oceny skuteczności wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia. Przyjęty sposób postępowania pozwala na porównywalność wydanych przez PKA ocen dotyczących skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w badanych szkołach wyższych”.
Z wystąpieniem pokontrolnym dotyczącym działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej można zapoznać się tutaj.