Wyniki ankietyzacji w pierwszym kwartale 2015 r.

W pierwszym kwartale roku 2015 otrzymaliśmy 38 ankiet, a zatem o 14 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, w tym 17 w ciągu jednego miesiąca. Jest to nowy rekord PKA (lepszy od poprzedniego, odnotownego w lipcu ubiegłego roku, o 2 kwestionariusze). Praca członków i ekspertów Komisji oceniana jest bardzo wysoko: noty pozytywne stanowią 98,5% wszystkich opinii, a ocena maksymalna zdecydowanie dominuje (stanowi przeszło 88% wskazań).

Wśród informacji przekazywanych w odpowiedzi na pytanie dotyczące najwyżej cenionych aspektów pracy zespołów oceniających PKA zdecydowanie dominowało uznanie wysokiego profesjonalizmu członków i ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej – tego typu uwagi sformułowało 33 spośród 38 respondentów.

Cieszy także, że zdecydowana większość ankietowanych (27 na 38) nie zgłosiła do procedur i kryteriów przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną żadnych uwag lub odniosła się do nich pozytywnie (np. „Obecne procedury i kryteria w namacalny sposób sprzyjają przemyślanej realizacji efektów kształcenia wynikających z KRK”, „Kryteria i procedury przyjęte przez PKA są właściwe”).

Dziękujęmy za zaufanie i przypominamy, że zgodnie z przyjętymi w PKA standardami ankiety monitorowane są na bieżąco, a podsumowania cząstkowe dokonywane są co kwartał. Informacje o wynikach wraz ze szczegółowymi raportami publikowane są na stronie Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dziale „Aktualności”, a także grupowane jako elementy składowe zadań realizowanych w ramach Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością PKA (w tym wypadku takim szerszym zadaniem jest  „Ocena prac PKA w 2015 r.”):

[project_status_part id=”18351″ display=”progress” style=”no”]

Panel Informacyjny Systemu Zarządzania Jakością PKA zawiera pełne zestawienie działań już zakończonych wraz z ich rezultatami, jak również stale aktualizowany spis przedsięwzięć znajdujących się aktualnie w fazie realizacji.

Badania ankietowe stanowią jeden z podstawowych mechanizmów pomiaru jakości prac Komisji zdefniowany w Księdze Jakości PKA. Dzięki informacjom zawartym w kwestionariuszach ankietowych jesteśmy w stanie skuteczniej zarządzać zasobami i dokonywać zmian na podstawie zidentyfikowanych potrzeb interesariuszy zewnętrznych – pozyskane w toku ankietyzacji komentarze i spostrzeżenia są m. in. wykorzystywane w pracach nad modyfikacją kryteriów oraz wzorów dokumentów stosowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną (na przykład raportów samooceny i raportów z wizytacji).

Pełna informacja (raport) o wynikach ankietyzacji w pierwszym kwartale 2015 r. dostępna jest tutaj.