Udział środowiska akademickiego w rekrutacji ekspertów PKA.

Polska_Komisja_Akredytacyjna_-_2016-03-20_10.46.18Polska Komisja Akredytacyjna, zgodnie z przyjętą misjąpolityką jakości, dąży do jak najlepszego i najbardziej skutecznego wykonywania powierzonych jej zadań. Ważnym aspektem kształtowania kultury jakości jest dobór ekspertów, z którymi Komisja współpracuje, zapewniających wykonywanie na najwyższym poziomie obowiązków wynikających zarówno z przepisów znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jak i dynamicznego rozwoju oferty dydaktycznej proponowanej przez uczelnie.

Aktywny udział środowiska akademickiego w procesie tworzenia profesjonalnych zespołów ekspertów z pewnością umocni poczucie wspólnej odpowiedzialności za jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym, a wyniki pracy ekspertów sprzyjać będą nie tylko doskonaleniu działalności Komisji, ale także podejmowanych w uczelniach działań projakościowych. Dlatego też Komisja będzie zwracać się do kierowników jednostek organizacyjnych uczelni o wskazanie z grona nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy (tytuł w zakresie sztuki) lub stopień naukowy (stopień w zakresie sztuki) tych osób, które zajmują wysoko ocenianą pozycję naukową (lub artystyczną), posiadają duże doświadczenie dydaktyczne oraz cieszą się autorytetem i zaufaniem środowiska akademickiego

Będziemy zobowiązani za przedstawianie informacji o proponowanych kandydatach, ilustrujących ich dorobek naukowy (artystyczny) i dydaktyczny, a także doświadczenie w procesie zapewniania jakości.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłączenie za zgodą kandydatów oraz po przedstawieniu im poniższej klauzuli informacyjnej.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia kandydatury na funkcję eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  2. Administratorami zebranych danych osobowych jest Polska Komisja Akredytacyjna z siedzibą w Warszawie (00-515), przy ul. Żurawiej 32/34.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zgłoszenia kandydatury na eksperta PKA.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych 2016/679.
  5. Dane kandydatów na ekspertów będą przechowywane przez okres 4 miesięcy (w przypadku negatywnego rozpatrzenia kandydatury) lub do momentu zakończenia współpracy z PKA (w przypadku przyjęcia w poczet ekspertów).
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Odbiorcami danych mogą w szczególności być uprawione instytucje państwowe oraz obsługujące administratora firmy w zakresie IT oraz niszczenia danych.
  8. Ewentualne pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: iod@pka.edu.pl