Wskazówki do kryteriów oceny programowej oraz wzory wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów.

Uprzejmie informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna udostępniła dokument zawierający kryteria oceny programowej na profilu praktycznym i ogólnoakademickim wraz ze szczegółowymi wskazówkami, których treść może być szczególnie przydatna osobom przygotowującym raport samooceny dla Komisji:
Dokument ten został umieszczony na stronie ze wzorami dokumentów stosowanych przez PKA, tuż ponad obowiązującymi wzorami raportów samooceny.

Ponadto, uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawiły się wzory wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a także wzór oświadczenia o zaliczeniu do minimum kadrowego.

Wzory te zostały przygotowane w porozumieniu z Polską Komisją Akredytacyjną. Ich stosowanie nie jest obowiązkowe, ale z pewnością ułatwi pracę osobom zaangażowanym w opiniowanie wniosków.

Tym niemniej, decyzja o wykorzystaniu wzorów pozostanie bez wpływu na ocenę formalną lub merytoryczną wniosku.