Ustanowienie Forum V4QA

7 października 2021 r. w Budapeszcie agencje zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym z czterech krajów wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej podpisały Memorandum ustanawiające Wyszehradzkie Forum Zapewnienia Jakości (Forum V4QA).

Forum zostało powołane przez węgierską MAB (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság), Polską Komisję Akredytacyjną, czeską NAB (Národní akreditační úřad pro vysoké školstvi) i słowacką SAAVS (Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo). Celem Forum jest zapewnienie regularnej wymiany doświadczeń w zakresie zapewniania jakości, ułatwienie rozwoju międzynarodowej sieci ekspertów oraz zainicjowanie wymiany personelu pomiędzy agencjami.

Prezydencja w ramach Forum będzie rotować w modelu współpracy Grupy Wyszehradzkiej, tak aby w 2022 r. zadania koordynacyjne przejęła słowacka SAAVS. Forum V4QA jest otwarte na szerszą współpracę międzynarodową i projekty zgodnie z Memorandum V4QAF.