Otwarte konsultacje projektu raportu samooceny PKA

Przepis § 1 ust. 4 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej stanowi, że nie rzadziej niż co 5 lat działalność Komisji podlega zewnętrznemu przeglądowi, zgodnie z zasadami funkcjonowania agencji akredytacyjnych w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

W związku z przygotowaniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej do oceny zewnętrznej przez European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) opracowano projekt raportu samooceny (The self-assessment report of ENQA Targeted Reviews), który Komisja przekazuje do otwartych konsultacji. Celem strategicznym przeglądu jest odnowienie statusu pełnego członka ENQA oraz wpisu do rejestru agencji akredytacyjnych European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).  

Wszelkie uwagi do projektu prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: grzegorz.kolodziej@pka.edu.pl w terminie do dnia 20 grudnia 2022 roku, do godziny 9:00, podając „Raport” jako temat korespondencji.