Projekt nowego Statutu PKA.

W ślad za propozycją nowych kryteriów ocen opracowaną w związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych Polska Komisja Akredytacyjna przygotowała również projekt nowego Statutu uwzględniającego zmienioną sytuację prawną.

Dyskusja

Kierując się troską o umożliwienie jak najszerszemu gronu interesariuszy wyrażenia opinii na temat proponowanych zmian władze Polskiej Komisji Akredytacyjnej zdecydowały o udostępnieniu projektu Statutu do konsultacji na stronie internetowej PKA.

Będziemy wdzięczni za sformułowanie i przekazanie uwag do Statutu oraz szczegółowych kryteriów oceny programowej i instytucjonalnej pocztą elektroniczną na adres wmarszelewska@pka.edu.pl (lub pocztą tradycyjną na adres Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej)  w terminie do 27 listopada br.

Jesteśmy przekonany, że uwagi przedstawicieli różnych środowisk pozwolą na wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie zapewniania najwyższej jakości kształcenia realizowanego w naszych uczelniach.

Dokumenty

Projekty dokumentów dostępne są poniżej (projekty kryteriów uwzględniają drobne korekty formalne i redaktorskie poczynione po 30 października, w związku z czym występują niewielkie różnice w stosunku do poprzednio udostępnionych plików):