Certyfikaty Doskonałości Kształcenia

Polska Komisja Akredytacyjna wyrażając dbałość o jak najwyższą jakość kształcenia  przyznaje certyfikaty doskonałości kształcenia. Procedura ta odbywa się z poszanowaniem art. 250 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm), § 4 ust. 14 i § 9 ust. 3 pkt 10 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz załącznika nr 4 do Statutu. Podstawą przyznania certyfikatu jest pozytywna ocena programowa na 6 lat poparta dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Wnioski o wyróżnienie kierunku certyfikatem składają przewodniczący zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, kierując się rekomendacją (wraz z uzasadnieniem) zawartą w opinii zespołu. Możliwe jest uzyskanie certyfikatu w czterech kategoriach:

  1. Doskonały kierunek − doskonałość w kształceniu na kierunku. Wniosek o wyróżnienie kierunku tym certyfikatem uwarunkowany jest wyszczególnieniem w raporcie z wizytacji dobrych praktyk odnoszących się do następujących kryteriów: 1) konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się; 2) realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się; 3) przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie; 4) kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry; 5) infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie; 10) polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów.
  2. Zawsze dla studenta − doskonałość we wsparciu rozwoju studentów. Uzyskanie tego certyfikatu możliwe jest wówczas, gdy raport z wizytacji zawiera dobre praktyki w zakresie kryterium 8) wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia, a uzasadnienia ocen stopnia spełnienia kryteriów 4), 5), 9) i 10) potwierdzają skuteczny wpływ studentów na zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia na kierunku i prezentują dobre praktyki w tej sferze.
  3. Otwarty na świat − doskonałość we współpracy międzynarodowej. Kierunek może otrzymać ten certyfikat, jeżeli raport z wizytacji wskazuje dobre praktyki odnoszące się do kryterium 7) warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku, a uzasadnienia ocen stopnia spełnienia kryteriów 1), 2) i 4) potwierdzają skuteczny wpływ współpracy międzynarodowej na koncepcję kształcenia, realizację programu studiów i rozwój kadry oraz obejmują dobre praktyki w tym zakresie.
  4. Partner dla rozwoju − doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wniosek o wyróżnienie kierunku tym certyfikatem powinien być umotywowany zidentyfikowaniem w raporcie z wizytacji dobrych praktyk w zakresie kryterium 6) współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku, a uzasadnienia ocen stopnia spełnienia kryteriów 1), 2), 4) i 10) winny potwierdzać skuteczny wpływ interesariuszy zewnętrznych na konstruowanie i realizację programu studiów oraz doskonalenie jakości kształcenia na kierunku, jak również wskazywać dobre praktyki na tym polu.

Jednostki, które prowadzą kierunki wyróżnione przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej certyfikatem, wdrażają skuteczne, innowacyjne oraz godne naśladowania rozwiązania sprzyjające jakości kształcenia, charakteryzujące się w szczególności:

  • skutecznością, to jest zdolnością osiągania celów w sferze doskonalenia jakości kształcenia;
  • uniwersalnością, to jest możliwością przenoszenia do innych uczelni;
  • innowacyjnością, to jest nowatorskim charakterem w sferze doskonalenia jakości kształcenia;
  • wzorcowością, to jest możliwością bycia punktem odniesienia;
  • etycznością, to jest zgodnością z normami i wartościami etycznymi oraz zasadami odpowiedzialności społecznej;
  • trwałością, to jest powtarzalnością i trwałością wpływu na doskonalenie jakości kształcenia.

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w proces budowania kultury jakości kształcenia na wyróżnionych kierunkach! Listę nagrodzonych kierunków przedstawiamy poniżej.