Porozumienie PKA – ACSR podpisane!

W dniach 13 – 14 stycznia 2015 r. w Krakowie zorganizowane zostało spotkanie przedstawicieli Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz słowackiej ACSR (Accreditation Commisssion, Advisory Board to the Government of the Slovak Republic), którego celem było przedstawienie najnowszych informacji o działalności obu instytucji oraz zawarcie dwustronnego porozumienia w obszarze zapewniania jakości i akredytacji służącego m. in. promocji kultury jakości w szkolnictwie wyższym, konferencji i innych wydarzeń związanych ze szkolnictwem wyższym oraz wymiany informacji na temat stosowanych procedur. Sygnatariusze umowy zobowiązali się także do podejmowania działań mających na celu wymianę oraz szkolenie ekspertów.

Słowacka Komisja Akredytacyjna została utworzona przez parlament w 1990 r. jako ciało doradcze, którego głównym zadaniem było dokonywanie niezależnych ocen działalności uczelni wyższych. Szczegółowe kompetencje ACSR obejmują m. in. ocenę spełnienia warunków do prowadzenia kształcenia na danym kierunku studiów lub – w przypadku podmiotów innych niż uczelnie – uczestniczenia w procesie kształcenia studentów czy ocenę spełnienia warunków do nadawania habilitacji i tytułów profesorskich. ACSR wyraża także opinie na temat wszelkich zmian dokonywanych w strukturze uczelni wyższych.