Komunikat w sprawie publikowania recenzji oraz uchwał podjętych przez Prezydium PKA

Komunikat

w sprawie publikowania recenzji oraz uchwał podjętych przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w postępowaniu opiniodawczym dotyczącym utworzenia uczelni oraz nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu.

Uprzejmie informujemy, że od 24 września 2018 r. Komisja publikuje recenzje oraz uchwały podjęte przez Prezydium PKA w postępowaniu opiniodawczym dotyczącym utworzenia uczelni oraz nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. Uchwały i recenzje publikowane są na stronie internetowej Komisji, po otrzymaniu z urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego treści decyzji w odnośnych sprawach, o których mowa powyżej.

Uzasadnienie

Polska Komisja Akredytacyjna, kierując się dobrem społecznym, a w szczególności odpowiedzialnością wobec interesariuszy, wykazuje szczególną dbałość o utrzymanie standardów jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. W szczególności Polska Komisja Akredytacyjna dąży do pełnej zgodności realizowanych działań z Europejskimi standardami i wskazówkami zapewniania jakości w  EOSW (ESG 2015), określonymi w części 2 i 3, jak również spełniania przez agencję równoważnych standardów EQAR. W celu spełnienia tych standardów niezbędne jest publikowanie recenzji i uchwał podjętych przez Prezydium Komisji w postępowaniu opiniodawczym. Polska Komisja Akredytacyjna uważa jawność za jeden z głównych elementów doskonalenia jakości szkolnictwa wyższego w Polsce.