Sprawozdanie z działalności PKA w 2017 r.

Rok 2017 był drugim rokiem pracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej V kadencji, w którym przeprowadzono oceny programowe na 283 kierunkach studiów, a dodatkowo w 32 przypadkach PKA odstąpiła od oceny lub zawiesiła jej wydanie. Wyróżniającą ocenę jakości kształcenia Prezydium PKA przyznało … 16 kierunkom studiów, 243 – ocenę pozytywną, 23 – ocenę warunkową, natomiast ocenę negatywną tylko w jednym przypadku

Pobierz publikację (.pdf)