Stanowisko PKA w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W dniu 2 lipca br. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej przyjęło stanowisko w sprawie założeń do nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Treść stanowiska stanowi załącznik do uchwały Nr 672 / 2009.