Raport o współpracy europejskich uczelni z pracodawcami.

Teczki - grafikaScience – to – Business Marketing Research Centre, apprimo oraz University Industry Innovation Network – trzy instytucje, których działalność koncentruje się na styku świata nauki i biznesu zaprezentowały szerokiej publiczności opracowany pod auspicjami Komisji Europejskiej raport dotyczący aktualnego poziomu współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, a środowiskiem pracodawców.

Badanie przeprowadzono w 14 krajach. W Polsce uczestniczyło w nim 461 nauczycieli akademickich oraz 159 przedstawicieli władz uczelni, których odpowiedzi posłużyły do zobrazowania aktualnych osiągnięć w analizowanej dziedzinie. Autorzy raportu wyróżnili osiem obszarów współpracy stanowiących wspólny układ odniesienia dla wszystkich badanych krajów. Były to: 1) współpraca w zakresie badań naukowych, 2) okresowa wymiana kadr pomiędzy przedsiębiorstwami a uczelniami, 3) praktyki studenckie, 4) komercjalizacja badań naukowych, 5) współpraca obu środowisk w projektowaniu programów kształcenia, 6) kształcenie doskonalące prowadzone dla osób dorosłych (tzw. LifeLong Learning), 7) kształtowanie przedsiębiorczości oraz 8) współudział w zarządzaniu instytucjami.

– Niezbędne są w Polsce głębokie zmiany, aby poprawić poziom współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego, a biznesem – stwierdzają autorzy raportu zwracając uwagę na dwa główne ograniczenia: niewystarczające zaangażowanie oraz brak odpowiednich mechanizmów w kulturze organizacyjnej uczelni. Podkreślono także fakt, że współpraca władz państwowych i uczelnianych nie może się ograniczać wyłącznie do określenia metodyki: nieodzowne są zmiany w postrzeganiu roli obustronnej współpracy w tym obszarze.

Wyniki opracowane na podstawie odpowiedzi ankietowanych zapewniają polskim uczelniom miejsca w drugiej połowie stawki – najczęściej nieco poniżej średniej europejskiej, ale w dwóch obszarach odstają dość znacznie: w odniesieniu do współpracy w zakresie badań naukowych (średnia europejska jest wyższa o 30%) oraz komercjalizacji efektów badań (średnia europejska wyższa o 35%). Jednocześnie z opinii badanych wynika, że bariery dla takiej współpracy są w Polsce we wszystkich porównywanych obszarach nieznacznie wyższe niż wynosi średnia, a zdecydowanie większe różnice występują w ocenie czynników sprzyjających współpracy – w tym obszarze polscy ankietowani byli o 15 – 30% mniejszymi entuzjastami niż ich koledzy z pozostałych krajów.