Stanowisko PKA w sprawie regulaminu konkursu Programu Rozwoju Komptenecji.

W odpowiedzi na kierowane do Polskiej Komisji Akredytacyjnej pytania dotyczące regulaminu organizowanego przez NCBiR konkursu Program Rozwoju Kompetencji nr 1/POKL/4.1.1/2014 Przewodniczący PKA podjął decyzję o skierowaniu do Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pisma z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany jednego z punktów regulaminu. Z treścią pisma można się zapoznać poniżej:

W związku z zapytaniami kierowanymi przez uczelnie do Polskiej Komisji Akredytacyjnej uprzejmie proszę o rozważenie możliwości zmian redakcyjnych w punkcie 3 rozdziału V.1 („Wymagania konkursowe. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu”) regulaminu konkursu Programu Rozwoju Kompetencji nr 1/POKL/4.1.1/2014 brzmiącego obecnie:

„3. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, nieposiadająca negatywnej oceny jakości kształcenia na żadnym z kierunków studiów prowadzonym w uczelni. Dodatkowo każdy ze zgłaszanych przez uczelnię do konkursu kierunków studiów musi mieć co najmniej ocenę pozytywną PKA.”

Tak sformułowane wymagania rodzą niejasności interpretacyjne, bowiem:

  • oceny przyznawane przez Polską Komisję Akredytacyjną nie ulegają zatarciu (tj. są publikowane przez PKA stale i widoczne na jej stronie internetowej), w związku z czym każda ocena negatywna może stanowić o wykluczeniu uczelni z konkursu (w latach 2002 – 2012 Prezydium PKA przyznało 174 oceny negatywne);
  • jednocześnie jednak, zgodnie z art. 11b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym „W przypadku negatywnej oceny kształcenia dokonanej przez Polską Komisję Akredytacyjną, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, uwzględniając w szczególności rodzaj i zakres stwierdzonych naruszeń, w drodze decyzji, cofa albo zawiesza uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia”. Lektura przywołanego powyżej punktu regulaminu w kontekście art. 11b może prowadzić do wniosku, że wykluczeniu z konkursu podlegają jedynie te uczelnie, które nadal prowadzą kształcenie na negatywnie ocenionym kierunku, a zatem te, w odniesieniu do których stosowne decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zostały jeszcze podjęte;
  • regulamin uwzględnia wyłącznie oceny programowe dokonywane przez Komisję, tymczasem podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, w których PKA oceniła większość kierunków studiów mogą być poddane ocenie instytucjonalnej (art. 48a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Jednym ze skutków takiej procedury zakończonej oceną pozytywną lub wyróżniającą jest odstąpienie PKA od ocen programowych na nieocenianych wcześniej kierunkach studiów.

Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia, a także fakt, iż zgodnie z regulacjami określonymi w par. 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej z dnia 29 września 2011 r., jak i przyjętą przez PKA praktyką, procedura oceny instytucjonalnej stanowić miała formę wyróżnienia dopuszczonych do niej uczelni, sugerujemy rozważenie następującej zmiany brzmienia przywołanego uprzednio punktu regulaminu:

„3. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku nie otrzymała negatywnej oceny jakości na żadnym z prowadzonych kierunków studiów. Dodatkowo, każdy zgłoszony przez uczelnię kierunek (ocena programowa) lub prowadząca go jednostka organizacyjna (ocena instytucjonalna) musi mieć przyznaną przez PKA co najmniej ocenę pozytywną.