Dobre praktyki zarządzania jakością kształcenia

dobre praktyki - okładkaPolska Komisja Akredytacyjna oddaje czytelnikom publikację będącą rezultatem szeregu dyskusji podejmowanych w ramach cyklicznych spotkań kierowanego przez Wiceprzewodniczącą PKA prof. dr hab. Danutę Strahl zespołu ekspertów ds. jakości. Publikacja zatytułowana „Wybrane dobre praktyki zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych” składa się z dziesięciu rozdziałów, z których każdy stanowi ilustrację specyficznych rozwiązań w obszarze doskonalenia jakości kształcenia charakteryzujących się skutecznością, uniwersalnością, innowacyjnością, wzorcowością, etycznością oraz trwałością.

Doskonalenie jakości kształcenia – zauważa we wstępie redaktor opracowania i autor jego koncepcji prof. dr hab. Łukasz Sułkowskipolega na ciągłym uczeniu się i wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych. Jest to zaawansowany proces tworzenia i stosowania narzędzi, które powinny być właściwie wykorzystywane, aby nie tylko zwiększyć stopień skuteczności samego systemu zarządzania jakością, ale również pozwolić na osiąganie lepszych efektów kształcenia. Realizacja takiego ambitnego celu wymaga zaangażowania w proces doskonalenia jakości kluczowych interesariuszy, a więc: kadry dydaktycznej, studentów oraz pracowników administracyjnych. Źródłem rozwoju systemu będzie zarówno wewnętrzna refleksja nad możliwościami wzbogacania „własnego”, unikatowego systemu jakości, jak i korzystanie z dobrych modeli, które pojawiają się w innych uczelniach.
(…)
Należy podkreślić, że stworzone i wdrożone przez Uczelnie rozwiązania autorskie nie powinny być kopiowane, ale raczej adaptowane do potrzeb innych podmiotów edukacyjnych. Zatem niezbędne jest refleksyjne podejście do zaproponowanych rozwiązań, choć mamy nadzieję, że studia będą źródłem inspiracji dla wielu polskich uczelni.

Inicjatywa opracowania publikacji zawierającej tzw. dobre praktyki została podjęta przez Polską Komisję Akredytacyjną w 2014 r., a jej przygotowanie wpisuje się w zawarte w misji PKA zadanie wspierania uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości.