Planowane wizytacje PKA: 5 – 12 października 2015 r.

Pomiędzy 5 a 12 października 2015 r. członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej odwiedzą dwie uczelnie. Wizytacje PKA odbędą się na:

  • kierunku „socjologia” prowadzonym na Wydziale Historyczno – Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku (9 – 10.10.2015 r.) oraz
  • na kierunku „fizyka” prowadzonym na Wydziale Matematyczno – Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (11 – 12.10.2015 r.).

Zasady dokonywania wizytacji w przypadku oceny programowej określone zostały przez Prezydium PKA w uchwale nr 127/2015 z dnia 12 marca 2015 r. i obejmują m. in.:

  • spotkanie zespołu oceniającego z władzami uczelni oraz jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek studiów;
  • ocenę spełnienia kryteriów określonych w paragrafach 3 i 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz instytucjonalnej oraz kryteriów szczegółowych stanowiących załącznik do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
  • hospitacje zajęć dydatkycznych oraz przegląd bazy dydaktycznej (w tym – w stosownych przypadkach – pozauczelnianej) wykorzystywanej do realizacji zajęć na wizytowanym kierunku studiów;
  • spotkania z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
  • spotkanie końcowe z władzami uczelni oraz ocenianej jednostki w celu podsumowania wizytacji i przedyskutowania wstępnych wniosków.