Sytuacja młodzieży w Europie – raport Komisji Europejskiej.

Obecne pokolenie jest lepiej wykształcone niż jakiekolwiek inne – czytamy w projekcie wspólnego sprawozdania Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej na rok 2015 w sprawie realizacji odnowionych ram europejskiej współpracy w dziedzinie młodzieży (2010-2018) – Odsetek osób z wyższym wykształceniem wzrósł z 33,8 % w 2010 r. do 37,9 % w 2014 r. Choć stopa bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem w UE wzrosła, jest ona nadal znacznie niższa niż w przypadku osób o najniższym wykształceniu. Grupie tej może jednak grozić niepełne zatrudnienie oraz sytuacja, w której kwalifikacje są zbyt wysokie w stosunku do możliwości na rynku pracy.

Podkreślono równocześnie, że według danych Eurostatu z 2014 r. niemal 14 milionów młodych osób nie pracuje, nie kształci się ani nie szkoli (NEET – not in employment, education or training), a wskaźnik ubóstwa w przypadku młodzieży jest wyższy niż średnia dla całego społeczeństwa.

Sprawozdanie zawiera także opis działań, które państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły w latach 2013 – 2015 w ramach zwiększania zatrudnienia i szans na zatrudnienie młodzieży (w tym choćby działań zmierzających do walidacji kształcenia nieformalnego i pozaformalnego) oraz spis obszarów priorytetowych w latach kolejnych (2016 – 2018).

Raport Komisji zilustrowany został widoczną poniżej inforgrafiką:

Sytuacja młodzieży w Europie - raport Komisji Europejskiej