„Monitor kształcenia i szkolenia 2015” wydany.

„Monitor kształcenia i szkolenia” to aktualizowana co roku publikacja zawierająca obraz ewolucji systemów kształcenia w Europie. W tegorocznej edycji periodyku (obecnie dostępnego tylko w języku angielskim) znajdziemy szereg interesujących danych dotyczących polskiego szkolnictwa, w tym m. in. następujące:

  • wskaźnik zatrudnienia dla absolwentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (poziomy 5 – 8 wg skali ISCED), którzy ukończyli studia w latach 2010 – 2013 wyniósł w 2014 r. 83,7% przy średniej w Unii Europejskiej wynoszącej ok. 80,5%;
  • wysiłki zmierzające do upowszechnienia uczenia się przez całe życie (tzw. kształcenie ustawiczne, Lifelong Learning – LLL) nie przynoszą spodziewanych rezultatów. Wskaźnik populacji w wieku 25 – 64 lata uczestniczącej w LLL spadł w porównaniu do roku 2011 z 4,4% do 4% (średnia unijna wynosiła odpowiednio: 8,9% oraz 10,7%). Jednocześnie odsetek Polaków w wieku od 18 do 64 lat deklarujących udział w jakiejkolwiek formie szkolenia (w tym nieformalnego i pozaformalnego) pozostał na poziomie ok. 37%.
    System szkoleń jest ponadto, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w znacznej mierze finansowany przez pracodawców i podporządkowany ich specyficznym potrzebom.

Wśród głównych wyzwań, z którymi Polska powinna się zmierzyć w najbliższej przyszłości w raporcie wymienia się m. in. potrzebę poprawy współpracy pomiędzy uczelniami i przedsiębiorcami.

W raporcie zwrócono także uwagę na niewielką w stosunku do krajów sąsiednich liczbę doktorantów i naukowców w Polsce, jak również niewystarczający stopień internacjonalizacji badań.