Komunikat PKA w sprawie dyskusji dotyczącej nadawania stopni naukowych przez Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie.

W związku z toczącą się w mediach dyskusją na temat nadawania stopni naukowych przez Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wyjaśniamy, że Polska Komisja Akredytacyjna w kwietniu 2015 r. na wniosek Rektora Uczelni rozpoczęła procedurę oceny programowej na kierunku „sztuka mediów” prowadzonym we wspomnianej powyżej jednostce.

Informujemy równocześnie, że zgodnie z regulacjami określonymi w Statucie PKA uchwała w sprawie tej oceny (a nie „kontroli”) zostanie podjęta przez Prezydium PKA po opracowaniu przez zespół oceniający raportu z wizytacji, ustosunkowaniu się do niego przedstawicieli Uczelni oraz rozpoznaniu sprawy przez Zespół Sztuki PKA.

Informujemy także, że kryteria oceny programowej PKA koncentrują się wokół następujących kwestii:logo_jasniejsze

  1. koncepcji i programu kształcenia na ocenianym kierunku studiów oraz efektów kształcenia;
  2. liczby i jakości kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzonych w jednostce badań naukowych;
  3. współpracy z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia;
  4. infrastruktury dydaktycznej i naukowej pozostającej w dyspozycji jednostki (uczelni);
  5. wsparcia udzielanego studentom w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy;
  6. wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia zorientowanego na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz podniesienia jakości na ocenianym kierunku studiów.

 

Ocena programowa dokonywana przez Polską Komisję Akredytacyjną nie obejmuje zatem kwestii nadawania przez jednostkę organizacyjną uczelni stopni naukowych.