Dobiegła końca IV kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Czwarta kadencja  Polskiej Komisji Akredytacyjnej rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2012 r. i zakończyła z dniem 31.12.2015 r. W tym czasie Komisja podjęła przeszło 1500 uchwał w sprawie ocen programowych przyznawanych poszczególnym kierunkom studiów oraz ocen instytucjonalnych adresowanych do jednostek uczelni.

Prezydium PKA w ciągu 4 lat sformułowało także ok. 1200 opinii na temat nadania uprawnień do prowadzenia kształcenia bądź opinii o jakości kształcenia podejmowanych na wniosek jednostek uczelni ubiegających się o uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Komisja utrzymała zatem znane z lat poprzednich wysokie tempo prac. Równocześnie jej działalność była wysoko oceniana przez ankietowanych – najwyższe oceny przyznawało zespołom oceniającym PKA od ok. 70% (w 2012 r.) do 87% respondentów (w 2013 r., dane za rok 2015 nie zostały jeszcze opracowane). Stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną procedury spotkały się także z uznaniem gremiów międzynarodowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Szczegółowe informacje na temat działalności PKA w poszczególnych latach dostępne są w sprawozdaniach z działalności Komisji (2012, 2013, 2014, publikacja obejmująca rok 2015 jest przygotowywana).

IV kadencja PKA dobiegła końca

W ostatnim dniu roku 2015 dziękujemy członkom Komisji IV kadencji za ich pracę i wsparcie oraz życzymy zarówno im, jak i osobom wybranym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w skład Komisji V kadencji wszystkiego najlepszego oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej piątej kadencji, obejmującej lata 2016 – 2019, został opublikowany tutaj.