Przewodniczący PKA wziął udział w posiedzeniu KRASP.

logo_kraspPrzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks wziął udział w odbywającym się w dniu 18 stycznia br. w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Prof. Diks uczestniczył w dyskusji na temat organizacji pracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej w rozpoczętej 1 stycznia tego roku kadencji, modelu funkcjonowania Komisji oraz roli akredytacji środowiskowej. Program posiedzenia KRASP obejmował ponadto kwestie dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego i badań naukowych, regulacji  prawnych związanych z funkcjonowaniem uczelni (m. in. krajowymi ramami kwalifikacyjnymi, akredytacją, systemem informacji o szkolnictwie wyższym POL-on), a także zagadnienia związane z prowadzeniem studiów I, II i III stopnia (w tym z wykorzystaniem MOOC – Massive Open Online Courses) oraz internacjonalizacją kształcenia.

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) utworzyły polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.