Wyniki ankietyzacji PKA (2015 r.)

W tym roku po raz 8 Polska Komisja Akredytacyjna prezentuje wyniki oceny ankietowej jej prac oraz stosowanych przez nią kryteriów i procedur. Kwestionariusze są wypełniane przez przedstawicieli ocenianych przez PKA uczelni – do każdego raportu z wizytacji dołączany jest kod dostępu umożliwiający udzielenie odpowiedzi na 11 pytań zamkniętych oraz 5 pytań otwartych.

W roku 2015 do Biura Komisji wpłynęło równo 100 ankiet – więcej niż w roku poprzednim, ale przy nieco niższej zwrotności (29% vs 25%). Szczegółowe zestawienie obejmujące okres, w którym badanie opinii prowadziliśmy z wykorzystaniem ankiet elektronicznych prezentujemy poniżej:

Wyniki ankietyzacji PKA w 2015 r.

Wśród odpowiedzi zdecydowanie dominują te najbardziej pozytywne: stanowią one aż 89% całości. Oceny negatywne oraz neutralne stanowią natomiast łącznie 2%:

Rozkład opinii w ankietach w 2015 r.

Szczegółowy raport na temat ankiet, uwzględniający rozkład opinii w zależności od typu uczelni oraz zespołu dokonującego oceny, a także analizę odpowiedzi na pytania otwarte dostępny jest tutaj.