Majowe szkolenia ECA w Warszawie i w Kolonii.

W maju br. odbędą się dwa szkolenia organizowane przez ECA Consortium. Pierwsze z nich, „Assessing the Quality ECA Certificate of internnationalisationof Internationalisation”, które zorganizowane zostanie w dniach 5 – 6 maja br. w Warszawie, ma na celu przygotowanie uczestników do oceny umiędzynarodowienia realizowanej w ramach procedury ECA Certificate for Quality in Internationalisation (CeQuInt). Jego uczestnicy uzyskają certyfikat uprawniający do rejestracji w ECA European Experts Echange Platform (EEEP) – bazie danych ułatwiającej agencjom akredytacyjnym wyszukiwanie doświadczonych ekspertów z różnych krajów.

Wśród zagadnień poruszanych w trakcie warszawskiego szkolenia znajdą się m. in.: kwestie dotyczące definiowania jakości umiędzynarodowienia oraz standardów i kryteriów oceny na poziomie uczelni oraz na poziomie kierunku kształcenia. Uczestnicy będą również mogli się zmierzyć z przygotowanymi przez organizatorów studiami przypadku.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie European Consortium for Accreditation.

Drugie majowe szkolenie, tym razem poświęcone ocenie kształcenia prowadzonego wspólnie („Assessing joint programmes”), odbędzie się w Kolonii w dniach 9 i 10 maja br. Także i w tym przypadku uczestnicy uzyskają możliwość zgłoszenia własnych kandydatur do bazy ECA European Experts Exchange Platform (EEEP).

Program szkolenia w Niemczech przewiduje m. in. dyskusję nad terminologią charakterystyczną dla studiów prowadzonych wspólnie, kwestiami związanymi z narodowymi regulacjami prawnymi, sprawami organizacyjnymi, analizą raportów samooceny, a także pracą prowadzoną przez ekspertów w wizytowanych uczelniach.

Chęć udziału w wyżej wymienionych szkoleniach można zgłosić za pośrednictwem formularza przygotowanego przez ECA Consortium.