Ministerialny projekt zmiany standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.

Celem projektowanych zmian, jak czytamy w dokumencie zawierającym ocenę skutków regulacji, jest wprowadzenie na kierunku lekarskim kształcenia o profilu ogólnoakademickim w miejsce profilu praktycznego:

„Należy wskazać, że przypisanie studiom wyższym na kierunku lekarskim profilu praktycznego jest w obecnych realiach nieuzasadnione. Wynika to z faktu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS jest poświęcona na zdobywanie przez kształcących się studentów pogłębionej wiedzy. Program kształcenia na tym kierunku obejmuje obok modułów zajęć łączących dyscypliny nauk medycznych oraz wielodyscyplinarnych modułów zajęć poświęconych określonym zagadnieniom, również moduły zajęć powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w uczelni. Mimo zatem, że kształcenie na kierunku lekarskim zawiera w sobie elementy typowe dla profilu praktycznego to przewaga zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz prowadzenie badań naukowych determinują konieczność dokonania zmiany profilu tych studiów na profil ogólnoakademicki.

Utrzymywanie profilu praktycznego w tak rozwojowej dziedzinie, jaką jest kształcenie lekarzy może także ujemnie wpłynąć na możliwość dalszego zapewniania wysokiego poziomu kształcenia na tym kierunku. Okoliczności te nie są obojętne dla zdolności do odnowienia akredytacji przyznanej Polskiej Komisji Akredytacyjnej przez amerykański National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation.

Wejście w życie znowelizowanych przepisów planowane jest od roku akademickiego 2017/2018.