Spotkanie PKA – KRASP

Logo Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

W dniu 7 stycznia br. odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  z przedstawicielami Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Pana Profesora Krzysztof Diksa służyło wzajemnej wymianie opinii nt. kluczowych wyzwań związanych z organizacją i realizacją procesu kształcenia oraz zapewnianiem jego jakości w czasach COVID-19.

W trakcie spotkania Pan Profesor Krzysztof Diks omówił działalność PKA w ostatnim okresie, w szczególności poruszając tematykę:  1) ocen programowych przeprowadzanych przez Komisję w formie zdalnej począwszy od roku akademickiego 2020/2021; 2) realizacji przez PKA zadań o charakterze szkoleniowym w formie webinariów organizowanych zarówno dla członków i ekspertów Komisji, jak i przedstawicieli uczelni prowadzących kierunki wyznaczone do oceny programowej; 3) stanowisk interpretacyjnych Prezydium PKA, mających służyć ujednoliceniu poglądów członków i ekspertów Komisji w kwestiach rozumienia prawa w przypadkach powodujących duże rozbieżności interpretacyjne.

Ponadto Pan Profesor Arkadiusz Mężyk – Przewodniczący KRASP  przekazał  Panu Profesorowi Krzysztofowi Diksowi propozycję zagadnień do dyskusji. W ramach wzajemnych uzgodnień, spotkanie poświęcono również tematyce upowszechniania dobrych praktyk, związanych z kształceniem zdalnym, zwłaszcza w zakresie metod weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studentów, a także ograniczeń determinowanych przez przepisy prawa w odniesieniu do niektórych obszarów działalności uczelni np. w zakresie możliwości uznawania efektów uczenia się osiągniętych w wyniku różnych form aktywności studenta wykraczających poza realizację programu studiów.

Na zakończenie zarówno Przewodniczący PKA, jak i KRASP wzajemnie uznali za niezwykle cenną możliwość dyskusji i wymiany opinii w takim gronie, wyrażając jednocześnie wolę kontynuowania podobnych spotkań w przyszłości.