Forum Jakości 2022

Polska Komisja Akredytacyjna oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XI edycji seminarium z cyklu Forum Jakości, które odbędzie się 27 października 2022 r. w sali audytoryjnej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 59.

Tegoroczne Forum Jakości organizowane jest w ramach jubileuszu 20-lecia działalności PKA, obchodzonego pod hasłem Od 20 lat działamy na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, dlatego motywem przewodnim wydarzenia będzie ewolucja systemu zapewnienia jakości kształcenia. W programie przewidziano szereg paneli dyskusyjnych oraz dwie główne debaty. Pierwsza z nich, zatytułowana Zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia – deklarowane cele i intencje a rzeczywistość, poświęcona będzie z jednej strony jakości szkolnictwa wyższego w strategii i polityce państwa oraz oczekiwaniom interesariuszy wobec wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, a z drugiej – nowym trendom w ocenie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, w tym ocenie jakości kształcenia w trybie zdalnym. Druga z kolei, nosząca tytuł Wyzwania dla systemu akredytacyjnego w kontekście dynamicznych zmian w szkolnictwie wyższym, koncentrować się będzie na umiędzynarodowieniu kształcenia jako czynniku zwiększającym konkurencyjność uczelni na polskim i międzynarodowym rynku edukacyjnym, a także na wpływie kryteriów kwalifikacji na studia oraz dynamicznego wzrostu liczby nowych kierunków studiów na jakość kształcenia (ze szczególnym uwzględnieniem kierunków medycznych). Szczegółowy program Forum Jakości znajduje się na stronach organizatorów wydarzenia: www.pka.edu.pl oraz https://www.kozminski.edu.pl/pl/wydarzenia/xi-seminarium-forum-jakosci.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. byli i obecni członkowie PKA, przedstawiciele konferencji rektorów: KRASP, KRePUZ i KRAUM, a także Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W czasie Forum zostaną też wręczone Certyfikaty Doskonałości Kształcenia, przyznane przez Prezydium PKA wyróżniającym się kierunkom studiów.

Zachęcamy do rejestracji za pośrednictwem formularza, do którego link znajduje się w programie Forum, w terminie do 23 października 2022 r. Uczestnictwo w Forum jest równoznaczne z koniecznością wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości 150 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów cateringu dla uczestników wydarzenia. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie:

Bank PeKao S.A. 71 1240 1024 1111 0000 0268 5850 (w tytule przelewu prosimy wpisać: Forum Jakości)

Dla panelistów, członków i ekspertów PKA, sekretarzy zespołów oceniających PKA oraz rektorów, którym zostaną wręczone Certyfikaty Doskonałości Kształcenia, w ramach formularza przewidziano odrębny wariant rejestracyjny.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

  • Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej: dr Anna Sikora, anna.sikora@pka.edu.pl, 22 563 17 55;
  • Akademia Leona Koźmińskiego (rejestracja, opłata konferencyjna): mgr Wanda Widziszewska, wandaw@kozminski.edu.pl, 22 519 21 91.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, w przypadku zaistnienia okoliczności od nich niezależnych, do odwołania lub przełożenia konferencji bądź zmiany jej formuły.