Członkostwo PKA w ENQA potwierdzone!

W listopadzie 2013 r. Polska Komisja Akredytacyjna poddała się przewidzianemu w Statucie cyklicznemu zewnętrznemu przeglądowi działalności. Zgodnie z procedurą European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), Komisja opracowała raport samooceny, a następnie poddała się ewaluacji prowadzonej w jej siedzibie przez zespół międzynarodowych ekspertów, któremu przewodniczyła prof. Galina Motova. Procedura ENQA ma na celu ustalenie czy i w jakim stopniu działania podejmowane przez agencje akredytacyjne są zgodne z Europejskimi Standardami i Wskazówkami (ESG).

Od czasu poprzedniego zewnętrznego przeglądu działalności dokonanego w 2008 r. PKA stała się instytucją dojrzalszą i aktywniej reagującą. Komisja przejęła wiodącą rolę w działaniach mających na celu eksponowanie nadrzędnego znaczenia jakości kształcenia, a jej starania i wkład w doskonalenie polskiego szkolnictwa wyższego stopniowo zyskały uznanie. – stwierdzili eksperci w podsumowaniu raportu z wizytacji.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 19 lutego 2014 r., na podstawie opinii zespołu międzynarodowych ekspertów, zarząd ENQA podjął decyzję o potwierdzeniu pełnego członkostwa PKA (full membership) w tej organizacji.