Przewodniczący PKA weźmie udział w Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks weźmie udział w zaplanowanym w dniach 16 – 19 marca br. Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ). W wydarzeniu uczestniczyć będą również m. in. Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Aleksander Bobko, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Kontroli MNiSW mgr Marcin Czaja oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW dr Andrzej Kurkiewicz.

W trakcie spotkania przedyskutowane zostaną m. in. kwestie związane z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, współpracą w zakresie prowadzenia studiów i badań naukowych, wspólnymi publikacjami i czasopismami naukowymi, kreowania nowych form komunikacji pomiędzy uczelniami a społecznością akademicką. Odrębny panel przewidziano dla zagadnień związanych z doskonaleniem oferty programowej wyższego szkolnictwa zawodowego, w tym praktycznych aspektów procesu kształcenia, praktyk zawodowych, studiów dualnych, kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, realizacji e-learningu na studiach o profilu praktycznym oraz internacjonalizacji studiów.

person-731479_640

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych stanowi reprezentację polskich publicznych uczelni zawodowych. Jej celem jest współpraca tego typu uczelni oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju publicznego wyższego szkolnictwa zawodowego.