Za nami intensywny czas szkoleniowo-seminaryjny

Polska Komisja Akredytacyjna wypełniając swoją misję działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia podejmuje szereg przedsięwzięć, które realizują wyznaczone cele. Jednym z nich jest działalność szkoleniowa i seminaryjna, która w znacznej mierze służy upowszechnianiu informacji o zasadach i trybie ewaluacji jakości kształcenia.

Mając na uwadze szczególną rolę PKA w sektorze szkolnictwa wyższego, zainicjowaliśmy wiele aktywności w obszarze działalności szkoleniowej o charakterze wewnętrznym, a także seminaryjnej o charakterze zewnętrznym. Co istotne, ukształtowana w poprzednich latach przez PKA praktyka w tym zakresie została wzbogacona o wykorzystywanie nowych narządzi komunikacji. Nowatorskie podejście do prowadzenia szkoleń realizowane przy użyciu platformy internetowej pozwala na uczestnictwo w naszych szkoleniach, w czasie rzeczywistym, jeszcze większej liczbie osób oraz przyczynia się do gromadzenia materiałów szkoleniowych w celu ich późniejszej analizy.

Rok 2019 postawił przed Komisją wiele wyzwań, wśród których znalazły się i te związane z organizacją szkoleń i seminariów dla szerokiego grona odbiorców. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zarówno z interesariuszami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, postanowiliśmy zadbać również o odpowiedni proces upowszechniania informacji w zakresie nowych zasad ewaluacji jakości kształcenia. Włożyliśmy wiele pracy w przygotowania i realizację spotkań, podczas których mogliśmy spotkać się z Państwem i bezpośrednio rozmawiać o zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia.

Rzetelne przekazanie informacji, usprawnienie prac zespołów oceniających, wymiana doświadczeń – to główne cele, które przyświecały nam przy planowaniu cyklu wewnętrznych szkoleń dla członków i ekspertów PKA, a także osób pełniących funkcję sekretarza zespołu oceniającego. Co więcej, w wielu spotkaniach uczestniczyli także pracownicy Biura PKA, aby profesjonalnie i odpowiedzialnie wspierać prace Komisji. Niekwestionowanym walorem merytorycznym szkoleń był fakt, że zostały przeprowadzone przez kierownictwo Komisji. W ramach tej grupy zadań, w okresie od lutego do września br. zrealizowaliśmy 11 szkoleń, których tematyka w znacznej mierze oscylowała wokół, zmienionych w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zasad ewaluacji jakości kształcenia.

28 marca 2019 r.
28 marca 2019 r.

szkolenie dla osób pełniących funkcję sekretarza zespołu oceniającego,

dotyczące nowych zasad ewaluacji jakości kształcenia (II tura). Połączenie tradycyjnej formy szkoleniowej (stacjonarnej) z możliwością aktywnego uczestnictwa w szkoleniu online.

6-7 kwietnia 2019 r.
6-7 kwietnia 2019 r.

szkolenie dla ekspertów z grona studentów,

dotyczące nowych zasad ewaluacji jakości kształcenia.

7 maja 2019 r.
7 maja 2019 r.

szkolenie zrealizowane dla ekspertów z grona nauczycieli akademickich,

dotyczące nowych zasad ewaluacji jakości kształcenia. Połączenie tradycyjnej formy szkoleniowej (stacjonarnej) z możliwością aktywnego uczestnictwa w szkoleniu online.

29 maja 2019 r.
29 maja 2019 r.

szkolenie dla członków i ekspertów PKA,

przeprowadzone w całości przy użyciu platformy internetowej. Szkolenie dotyczyło w szczególności zakresu i sposobu oceny dwóch kryteriów oceny programowej, tj. kryterium 9 (publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach) oraz kryterium 10 (polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów oceny programowej).

12 września 2019 r.
12 września 2019 r.

szkolenie dla ekspertów z grona pracodawców,

20 września 2019 r.
20 września 2019 r.

szkolenie dla osób pełniących funkcję sekretarza zespołu oceniającego,

26 września 2019 r.
26 września 2019 r.

szkolenie dla ekspertów z grona studentów

Szkolenia, które odbyły się w dniach 12, 20 i 26 września br. pozwoliły na wymianę pierwszych doświadczeń związanych z wdrażaniem i realizacją nowych zasad ewaluacji jakości kształcenia. Szkolenia stworzyły więc możliwość nie tylko pozyskania wiedzy, określonych umiejętności, ale także podjęcia dyskusji i rozwiania ewentualnych wątpliwości w celu doskonalenia pracy zespołów oceniających.

27-29 września 2019 r.
27-29 września 2019 r.

szkolenie dla kandydatów na ekspertów z grona studentów,

skupione na kryteriach oceny programowej, kryteriach opiniowania wniosków o utworzenie studiów,
a także praktycznych aspektach pracy eksperta.

Polska Komisja Akredytacyjna uznaje za swoją powinność wszechstronną współpracę i dialog ze wszystkimi interesariuszami procesu kształcenia, w tym środowiskiem akademickim. W myśl tego przesłania PKA podejmuje inicjatywy w zakresie współpracy ze szkołami wyższymi.
W obszarze działalności szkoleniowo-seminaryjnej wyszliśmy z ofertą otwartych seminariów zrealizowanych pod nazwą „Nowy model oceny programowej w szkolnictwie wyższym”. W ramach tej inicjatywy zorganizowaliśmy 5 seminariów regionalnych poprzedzonych konsultacjami, w tamach których przedstawiciele uczelni mogli zgłaszać swoje pytania do rozstrzygnięcia podczas spotkań. Seminaria odbyły się w Gdyni, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie na przełomie kwietnia i maja 2019 r. Gros przedstawicieli uczelni, różne opinie, dziesiątki pytań i odpowiedzi, wiele konstruktywnych wniosków, ogrom rzetelnej wiedzy – tak w skrócie można przedstawić efekty naszych seminariów.

Ostatnie miesiące to dla nas bardzo intensywny czas pod względem szkoleniowo-seminaryjnym.  Jednocześnie nadal pracujemy nad doskonaleniem naszej działalności w tym obszarze tak, aby objąć tematyką organizowanych spotkań jak najszerszy obszar zagadnień związanych z zasadami ewaluacji jakości kształcenia i poprzez dialog oraz współpracę ze wszystkimi grupami interesariuszy,  przyczyniać się do sukcesu zewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Zdjęcie przedstawiające ludzi siedzących na szkoleniu, w prawym dolnym rogu umieszczony został sygnet PKA