Rekrutacja ekspertów – pracodawców (przedłużenie terminu)

Polska Komisja Akredytacyjna informuje o rozpoczęciu rekrutacji na ekspertów z grona pracodawców lub reprezentujących ich organizacji.

Kandydatów na ekspertów z grona pracodawców proponują pracodawcy lub reprezentujące ich organizacje, kierując się ich wiedzą na temat zasad organizacji szkoły wyższej oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także doświadczeniem związanym ze współpracą z uczelniami.

Nadsyłanie zgłoszeń:

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku na adres:

Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej
ul. Żurawia 32/34,
00-515 Warszawa

 

z dopiskiem: „Rekrutacja: pracodawcy”

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie musi zawierać aktualne CV (aktywność edukacyjna i zawodowa w okresie ostatnich 5 lat) oraz wszystkie załączniki. Zgłoszenie, które nie spełnia wymogów formalnych, jest niekompletne lub zostało przesłane po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłączenie za zgodą kandydatów oraz po przedstawieniu im poniższej klauzuli informacyjnej.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia kandydatury na funkcję eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Administratorami zebranych danych osobowych jest Polska Komisja Akredytacyjna z siedzibą w Warszawie (00-515), przy ul. Żurawiej 32/34. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zgłoszenia kandydatury na eksperta PKA. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) i e) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych 2016/679. Dane kandydatów na ekspertów będą przechowywane przez okres 4 miesięcy (w przypadku negatywnego rozpatrzenia kandydatury) lub do momentu zakończenia współpracy z PKA oraz przez okres ustalony w przepisach dotyczących narodowego zasobu archiwalnego, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt (w przypadku powołania na eksperta). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych mogą w szczególności być uprawione instytucje państwowe oraz obsługujące administratora firmy w zakresie IT oraz niszczenia danych.

Ewentualne pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: iod@pka.edu.pl.

Wymagania wobec ekspertów

Zgodnie z art. 251. ust. 5. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz załącznikiem nr 6 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej ekspertem PKA ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym może być osoba, która:

 • ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki,
 • posiada co najmniej wykształcenie wyższe,
 • nie ukończyła 70. roku życia,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była karana karą dyscyplinarną,
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 306, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Ekspertem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu nie może być członek Komisji Ewaluacji Nauki, założyciel uczelni niepublicznej, rektor, członek rady uczelni, pracownik Biura PKA.

Zadania eksperta

Do zadań eksperta należy m.in. ocena:

 • koncepcji kształcenia i programu kształcenia szczególnie na kierunkach o profilu praktycznym;
 • stosowanych metod i form kształcenia oraz ich adekwatności w stosunku do założonych efektów uczenia się, szczególnie w przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne;
 • organizacji, przebiegu, efektów i jakości studenckich praktyk zawodowych;
 • jakości, zakresu, formy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływu na rozwój kierunku.

Kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje eksperta powinny umożliwiać mu również ocenę:

 • koncepcji i celów kształcenia;
 • programu studiów;
 • treści, form i metod kształcenia;
 • doświadczenia i kompetencji dydaktycznych kadry;
 • infrastruktury i zasobów edukacyjnych;
 • wsparcia studentów;
 • polityki jakości prowadzonej na danym kierunku.

Prosimy o zapoznanie się z zadaniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz trybem pracy.

Dodatkowe informacje:

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzące do powołania eksperta z grona pracodawców lub reprezentujących ich organizacji obejmuje:

 1. Przekazanie pracodawcom lub reprezentującym ich organizacjom informacji o rekrutacji ekspertów, zawierającej oczekiwania wobec kandydatów i terminy przedstawiania zgłoszeń;
 2. Zebranie przez pełnomocnika Przewodniczącego do spraw współpracy z pracodawcami zgłoszeń kandydatów zawierających w szczególności informacje potwierdzające spełnianie warunków określonych  w art. 251 ust. 5 i 6 ustawy;
 3. Dokonanie przez pełnomocnika Przewodniczącego do spraw współpracy z pracodawcami oceny kwalifikacji kandydatów;
 4. Przedłożenie Sekretarzowi do akceptacji listy kandydatów wraz z niezbędną dokumentacją;
 5. Szkolenie kandydatów z zakresu znajomości wewnętrznych przepisów Komisji, w tym szczegółowych procedur oraz kryteriów oceny programowej, a także z zasad ich stosowania w działalności eksperckiej;
 6. Udział w wizytacji w charakterze obserwatora i przygotowanie próbnego raportu;
 7. Przedłożenie Przewodniczącemu listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę we wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcie przez Przewodniczącego decyzji w sprawie powołania ekspertów.

Załączniki: