Komunikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla członków, ekspertów i sekretarzy

 W dniu 8 marca br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). 

Ustawa określa w szczególności: 

1) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby; 

2) zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania tej choroby; 

3) uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady pokrywania kosztów realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia. 

Jednocześnie należy podkreślić, iż na podstawie art. 29 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznane zostało uprawnienie do czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania uczelni na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze, w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu członków wspólnoty uczelni. Decyzja ta ma być podejmowana w drodze rozporządzenia. 

Ponadto, w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ustawa przewiduje, iż wojewoda będzie mógł wydawać polecenia obowiązujące organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Polecenia te będą podlegały rygorowi natychmiastowej wykonalności. Uwzględniono również przepis, zgodnie z którym zarządzający lotniskiem, dworcem kolejowym, przewoźnik lotniczy, kolejowy lub drogowy, nie będą ponosili odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, a w szczególności za brak możliwości przewozu. 

Mając powyższe na uwadze, Polska Komisja Akredytacyjna monitoruje wszystkie komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) i będzie na bieżąco reagować na rozwój sytuacji. Ponadto zobowiązuje wszystkich członków, ekspertów i sekretarzy PKA do śledzenie aktualnych komunikatów GIS i MNiSW, a także stosowania się do zawartych w nich zaleceń. Główny Inspektor Sanitarny apeluje o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdują się w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/koronawirus i pod numerem bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590. 

Ponadto Polska Komisja Akredytacyjna, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne członków, ekspertów i sekretarzy, informuje, iż zostaną wzięte pod uwagę wszystkie Państwa decyzje/wnioski w sprawie dalszego osobistego zaangażowania w wizytacjach zaplanowanych w najbliższym okresie, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Czym jest koronawirus? 

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. 

Kto jest najbardziej narażony? 

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. 

Kryteria kliniczne spełnia osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: 

  • temperatura ciała wyższa niż 38°C 
  • kaszel, duszność, problemy z oddychaniem 

Kryteria epidemiologiczne dotyczą osoby, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jeden z następujących warunków: 

  • podróżowała/przebywała w regionie, w którym stwierdzono obecność koronawirusa 
  • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono lub podejrzewa się zakażenie 

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych: 

Często myć ręce 

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV. 

Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. 

Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). 

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby. 

Zachować bezpieczną odległość 

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa. 

Unikać dotykania oczu, nosa i ust 

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie. 

Źródło: mz.gov.pl; nfz.gov.pl 

 

Załączniki:

Komunikat w wersji PDF