Nabór Ekspertów PKA

1. Informacja o wynikach postępowania w sprawie naboru Ekspertów PKA.

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za kandydatury nadesłane w odpowiedzi na poniższe ogłoszenie o naborze Ekspertów PKA. Wszystkie zgłoszenia zostały poddane analizie zgodnie z zasadami postępowania kwalifikacyjnego prowadzącego do powołania ekspertów z grona nauczycieli akademickich. Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy nabór, kierując się w szczególności nadchodzącymi potrzebami/planami związanymi z dokonywanymi ocenami oraz opiniowanymi wnioskami. Lista ekspertów PKA została zaktualizowana na mocy Decyzji nr 6/2021 Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 marca 2021 r. Zaktualizowana została również lista ekspertów dostępna publicznie za pośrednictwem strony internetowej Komisji pod niniejszym linkiem. Ponadto informacja o wynikach naboru, została przekazana osobom zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 1 kwietnia 2021 r.


2. Ogłoszenie  w sprawie naboru Ekspertów PKA z dnia 4 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo Rektorzy,

mając na uwadze, iż ważnym aspektem kształtowania kultury jakości jest dobór ekspertów, z którymi Polska Komisja Akredytacyjna współpracuje, zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o wskazanie tych spośród nauczycieli akademickich, którzy posiadają uznany dorobek naukowy i dydaktyczny w dyscyplinach nauki: pedagogika, psychologia, nauki o polityce i administracji w zakresie administracji, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, oraz cieszą się autorytetem i zaufaniem środowiska akademickiego.

Udział środowiska akademickiego w procesie tworzenia profesjonalnych zespołów ekspertów z pewnością umocni poczucie wspólnej odpowiedzialności za jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Będę zatem zobowiązany za przekazanie propozycji kandydatów na ekspertów. Uprzejmie proszę, aby osoby, które spełniają powyższe kryteria wypełniły formularze zamieszczone  poniżej (karta informacyjna, oświadczenie), a następnie przesłały dokumenty wraz rekomendacją Rektorów Uczelni na adres Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej (ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa) do dnia 31 stycznia 2021 r. 

W związku z licznymi prośbami płynącymi ze środowiska akademickiego, termin na przesłanie dokumentów wraz rekomendacją Rektorów Uczelni na adres Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej został przedłużony do dnia 14 lutego 2021 r.  Przewidywany termin zakończenia postępowania w sprawie naboru: 24 marca 2021 r.

Z poważaniem

prof. dr hab. Krzysztof Diks

Przewodniczący PK