Raport z badań – edycja II

Polska Komisja Akredytacyjna, kierując się dobrem społecznym, a w szczególności odpowiedzialnością wobec interesariuszy, wykazuje szczególną dbałość o utrzymanie najwyższych standardów podczas wykonywania zadań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego. Komisja dokłada przy tym starań, by jej opinie i oceny oraz zalecenia i rekomendacje pozostawiały szerokie pole dla autonomicznych inicjatyw promujących innowacyjne rozwiązania w dydaktyce oraz wysoką kulturę jakości kształcenia.

Niedługo po wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce Komisja uznała, że nadzwyczajny charakter zaistniałej sytuacji nie może oznaczać zawieszenia działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia. Dlatego też, świadoma swej odpowiedzialności wynikającej z realizacji zadań ustawowych, od października 2020 roku nieprzerwanie przeprowadza oceny programowe w sposób zdalny.

Komisję cechuje projakościowe podejście do wszystkich podejmowanych przez nią działań, uznaje ona bowiem za swoją powinność ciągłe doskonalenie procedur wdrożonego systemu zarządzania jakością, mających wpływ na osiąganie celów, które przed nią postawiono. W związku z tym, zachowując profesjonalizm podczas wywiązywania się ze swych zadań, przestrzegając zasady jawności i zasad etycznych, dbając o przejrzystość stosowanych procedur i precyzję argumentacji oraz szanując tradycje akademickie, Komisja podjęła działania zmierzające do ewaluacji zdalnego sposobu przeprowadzania wizytacji. Pierwsze badanie służące doskonaleniu tego trybu procedowania, w tym wypracowaniu rekomendacji na przyszłość, odbyło się na przełomie lutego i marca 2021 roku i miało na celu zweryfikowanie opinii wszystkich interesariuszy biorących udział w ocenie programowej.

Z uwagi na sytuację epidemiczną i potwierdzoną skuteczność procedury wizytacji zdalnych Komisja od początku roku akademickiego 2021/2022 kontynuowała realizację swoich zadań w sposób zdalny. Jednocześnie podjęto decyzję o dalszym prowadzeniu badań dotyczących efektywności, skuteczności procedury zdalnej oceny programowej.  Druga edycja podmiotowego badania została przeprowadzona w okresie od 3 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. Łącznie wzięło w nim udział ponad 560 respondentów zarówno z grona przedstawicieli uczelni, które były wizytowane zdalnie w okresie od marca do grudnia 2021 r., jak i członków zespołów oceniających biorących udział w tak realizowanej procedurze.

Analiza wyników pierwszej jak i drugiej edycji badania wskazała, że przeprowadzenie wizytacji przy pomocy narzędzi pracy zdalnej (MS Teams/MS SharePoint) umożliwia dokonanie oceny programowej w odniesieniu do wszystkich szczegółowych kryteriów oceny. Ponadto badanie potwierdziło, że procedura spełnia wszystkie europejskie zasady, normy i standardy, co sprawia, że proces oceny programowej jest sprawiedliwy, miarodajny i jednakowy dla wszystkich uczestników procesu. Innym kluczowym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest ogólne spostrzeżenie, że po ustaniu pandemii i związanych z nią ograniczeń, nie jest oczekiwany powrót do sposobu prowadzenia wizytacji w taki sam sposób, w jaki przebiegała ona przed pandemią (w trybie stacjonarnym), gdyż część elementów zaprojektowanych i wdrożonych w warunkach pracy zdalnej w zdecydowany sposób usprawniła przebieg postępowania oceniającego.

 Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem z badań.