Obchody 20-lecia PKA

Na jubileusz 20-lecia działalności PKA, obchodzony pod hasłem Od 20 lat działamy na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym składa się wiele wydarzeń, które w trakcie całego 2022 roku realizuje Polska Komisja Akredytacyjna.

Dorobek, refleksje, ludzie – podsumowanie 20 lat działalności Komisji

Pragnąc odpowiednio uczcić tegoroczny jubileusz, Komisja podjęła decyzję o organizacji w dniu 26 października 2022 roku uroczystej Gali 20-lecia PKA. Wydarzenie odbyło się w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Galę otworzył Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej – prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, który w swoim wystąpieniu odniósł się do 20-letniego dorobku Komisji oraz roli PKA w sektorze szkolnictwa wyższego. Wśród zaproszonych gości obecny był dr hab. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, który podkreślił zaangażowanie oraz konsekwencję w działaniu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Minister złożył podziękowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej za zasługi na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, doskonalenia jakości kształcenia i podejmowanie działań zwiększających konkurencyjność polskich uczelni. Zebranych gości w murach Uniwersytetu Warszawskiego – w imieniu Jego Magnificencji Rektora – powitała prof. dr hab. Ewa Krogulec – Prorektor UW ds. rozwoju, która w swojej wypowiedzi odniosła się do szczególnej roli PKA w systemie zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, jednocześnie podkreślając istotę relacji Komisji z uczelniami.

Ważnym punktem Gali  było wręczenie wyróżnień kierownictwu Komisji poprzednich kadencji, a także zasłużonym i długoletnim członkom Komisji, jej ekspertom zewnętrznym oraz pracownikom Biura PKA. W związku z jubileuszem 20-lecia Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznał wyróżnienia i wręczył medale, będące wyrazem uznania za długoletnią oraz niezwykle owocną pracę na rzecz Komisji, a także za zaangażowanie w liczne działania, których celem jest zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia, a także budowanie kultury jakości na polskich uczelniach.

Wykład inauguracyjny pt. Jakość a etyka wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Barankiewicz – Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Galę 20-lecia PKA recitalem uświetnił dr Marcin Jabłoński – absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie akordeonu prof. dra hab. Joachima Pichury i dra hab. Piotra Chołołowicza.

Kolejnym punktem Gali była projekcja filmu przygotowanego na okoliczność jubileuszu 20-lecia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W filmie zaprezentowano kluczowe informacje dotyczące działalności PKA, w tym misję oraz wartości, którymi Komisja kieruje się w swoich pracach. W filmie przedstawione zostały także realizowane zadania i efekty podejmowanych działań.

Wydarzenie stało się wyjątkową okazją do zgromadzenia członków i ekspertów oraz współpracowników PKA, którzy byli związani z Komisją na przestrzeni 20 lat jej funkcjonowania. W gronie zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele byłego kierownictwa Komisji. Dało to niecodzienną możliwość organizacji debaty pt. Polska Komisja Akredytacyjna w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie dwudziestolecia działalności (2002–2022), do udziału w której zaproszeni zostali przewodniczący Komisji poprzednich kadencji. Debata stworzyła wyjątkową możliwość podjęcia rozmów i wymiany cennych doświadczeń wynikających z kierowania Komisją, z uwzględnieniem tła historycznego i prawnego charakterystycznego dla  kolejnych etapów w rozwoju Komisji. W debacie wzięli udział: dr hab. Andrzej Jamiołkowski – Przewodniczący PKA I kadencji, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący PKA II kadencji, prof. dr hab. Marek Rocki – Przewodniczący PKA III i IV kadencji oraz – w roli moderatora debaty – prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – Przewodniczący PKA VI kadencji.

Gali 20-lecia Polskiej Komisji Akredytacyjnej towarzyszyła wystawa prezentująca twórczość artystów z grona członków i ekspertów PKA. Zaproszeni goście mogli zapoznać się z dziełami autorstwa prof. dr. hab. Andrzeja Banachowicza, dr. hab. Tadeusza Boruty, Barbary Jury, prof. dr hab. Pauliny Komorowskiej-Birger, prof. dr. hab. Adama Romaniuka, prof. dr hab. Janiny Rudnickiej, prof. dr. hab. Andrzeja Sapii oraz prof. dr hab. Urszuli Ślusarczyk.

Gala 20-lecia PKA odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Szanse, wyzwania, marzenia, rozwój – PKA w trosce o przyszłość jakości kształcenia

PKA w ramach obchodów 20-lecia swojej działalności, chcąc skutecznie wypełniać swoją misję, której istotą jest między innymi wszechstronna współpraca i dialog ze wszystkimi interesariuszami procesu kształcenia, zorganizowała w dniu 27 października 2022 roku XI seminarium z cyklu Forum Jakości pt. Ewolucja systemu zapewniania jakości kształcenia – wyzwania na przyszłość, które odbyło się w sali audytoryjnej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Seminarium otworzył Przewodniczący PKA – prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, a zebranych gości w murach Akademii powitał Rektor – prof. dr hab. Grzegorz Mazurek.

XI Forum Jakości – z uwagi na obecność około 250 przedstawicieli wszystkich grup interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Komisji – było doskonałą okazją do wręczenia Certyfikatów Doskonałości Kształcenia, które zostały przyznane uchwałą nr 89/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 lutego 2022 r. Przedstawiciele Uczelni, prowadzących wyróżnione kierunki studiów odebrali z rąk Przewodniczącego PKA certyfikaty, będące potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia, a także wdrażania skutecznych, innowacyjnych oraz godnych naśladowania rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości kształcenia.

Idea Forum Jakości jako seminarium stanowiącego szeroką platformę dyskusji w sprawach związanych z jakością kształcenia w szkołach wyższych zrodziła się w 2005 roku i na stałe wpisała w harmonogram prac PKA. Komisja, dążąc do budowania kultury jakości, dokonała wszelkich starań, by tegoroczne Forum, odznaczające się – jak każde wydarzenie z tego cyklu – wysokim poziomem merytorycznym, stało się przyczynkiem do wielowymiarowej refleksji nad rozwojem systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Debaty przeprowadzone w ramach paneli dyskusyjnych pozwoliły na sformułowanie wniosków stanowiących odpowiedź na wyzwania stojące przed systemem akredytacyjnym, a wynikające z dynamicznych zmian w szkolnictwie wyższym oraz jego otoczeniu zewnętrznym.

Należy podkreślić, że Forum Jakości organizowane przez Polską Komisję Akredytacyjną jest cyklicznym seminarium, które na przestrzeni kilkunastu lat stało się synonimem profesjonalizmu i merytorycznej debaty oraz znakiem partnerskiej współpracy Komisji ze środowiskiem akademickim. W programie tegorocznego seminarium przewidziano cztery główne panele dyskusyjne oraz dwie główne debaty. Pierwsza z nich, zatytułowana Zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia – deklarowane cele i intencje a rzeczywistość, poświęcona została z jednej strony jakości szkolnictwa wyższego w strategii i polityce państwa oraz oczekiwaniom interesariuszy wobec wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, a z drugiej – nowym trendom w ocenie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, w tym ocenie jakości kształcenia w trybie zdalnym. W ramach tej debaty przeprowadzono dwa panele dyskusyjne: pierwszy – Cele strategiczne Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – moderowany przez prof. dra hab. Adama Budnikowskiego oraz prof. dra hab. Zbigniewa Marciniaka oraz drugi zatytułowany Dokąd zmierza zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia? Szanse, wyzwania, bariery, wizje, marzenia – moderowany przez dr hab. Marię Próchnicką oraz dra hab. Mieczysława Sochę.

Druga debata, nosząca tytuł Wyzwania dla systemu akredytacyjnego w kontekście dynamicznych zmian w szkolnictwie wyższym, skoncentrowała się na umiędzynarodowieniu kształcenia jako czynniku zwiększającym konkurencyjność uczelni na polskim i międzynarodowym rynku edukacyjnym, a także na wpływie kryteriów kwalifikacji na studia oraz dynamicznego wzrostu liczby nowych kierunków studiów na jakość kształcenia (ze szczególnym uwzględnieniem kierunków lekarskich). W jej ramach przeprowadzono panele dyskusyjne zatytułowane: Jakość kształcenia wyznacznikiem konkurencyjności uczelni na polskim i globalnym rynku edukacyjnym – moderowany przez prof. dra hab. Michała Zasadę i Pana Mateusza Grochowskiego – Przewodniczącego PSRP oraz Zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia w sytuacji utrzymującego się dynamicznego wzrostu liczby nowych kierunków studiów tworzonych i prowadzonych przez uczelnie moderowany przez dra hab. Stanisława Mocka oraz dra hab. Dariusza Surowika.

Po wyczerpaniu wszystkich pytań i zagadnień, które zostały poruszone przez uczestników debat, Przewodniczący Komisji zakończył dwudniowe obchody 20-lecia PKA. W swoim wystąpieniu podkreślił, że dwa wyjątkowe wydarzenia, jakimi była Gala i Forum Jakości, stały się nie tylko odpowiednim podsumowaniem minionego 20-letniego okresu, lecz także motywacją do dalszego doskonalenia systemu zapewniania jakości kształcenia w Polsce, a wszystkie wnioski z obrad Forum Jakości zostaną uwzględnione w przyszłych pracach Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się fotorelacją z uroczystej Gali 20-lecia oraz XI Forum Jakości: