Przewodniczący PKA uczestniczył w premierze raportu Banku Światowego.

Logo PKAPrzewodniczący PKA wziął udział w światowej premierze raportu Banku Światowego „Powrót do pracy. Wzrost liczby miejsc pracy w Europie i Azji Centralnej”, która miała miejsce w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Autorzy raportu zauważyli m. in., że gwałtowny rozrost sektora szkolnictwa wyższego w ostatnich dwóch dekadach w badanym regionie był znacznie bardziej dynamiczny niż w innych częściach świata, ale odbywał się w warunkach kiedy mechanizmy zapewniania jakości były jeszcze słabę lub wręcz nie istniały.
Jednocześnie zwrócono uwagę, że obawy o nadmierną liczę absolwentów uczelni wyższych czy też zbyt wysokie kwalifikacje w stosunku do zapotrzebowania rynku nie znajdują potwierdzenia. Nie potwierdzono także tendencji do obniżania się na skutek umasowienia edukacji zysku związanego z uzyskaniem wyższego wykształcenia – tzw. premia pozostała w latach 2000 – 2010 w zasadzie na niezmienionym poziomie lub wzrosła. Przy czym nowe badania przeprowadzone w Polsce i Bułgarii wskazują, że wysoka premia związana z uzyskaniem wykształcenia wyższego nie jest dostępna dla wszystkich. Jak wskazują autorzy, w Bułgarii dotyczy ona przede wszystkim tych absolwentów, którzy zdobędą najlepiej płatne posady w swojej specjalności, podczas gdy perspektywa osób zatrudnionych na stanowiskach niższego szczebla jest zdecydowanie gorsza. Autorzy raportu identyfikują także w regionie słabość systemu szkoleń, szczególnie osób dorosłych, a w przypadku młodzieży niedostatek tzw. kompetencji miękkich.

W konkluzji podkreślono, że wobec malejącego zasobu pracowników jest niezwykle istotne, aby systemy edukacyjne zapewniały solidną podbudowę dla umiejętności kluczowych na rynku pracy, ponieważ kształcenie na poziomie wyższym powinno w możliwie dużym wymiarze stanowić odpowiedź na potrzeby pracodawców. Ponadto należy dołożyć wysiłków aby kandydaci na studia oraz ich rodziny miały dostęp do kompetentnych i aktualnych informacji o zapotrzebowaniu rynku, a system kształcenia i szkoleń zapewniał właściwą jakość.